Administrativ medarbejder

Administrativ medarbejder

Den administrative medarbejder i anklagemyndigheden understøtter anklagerens arbejde med straffesagerne. Hvis anklageren har besluttet, at en straffesag, som politiet har efterforsket, skal for retten, sørger den administrative medarbejder for at aftale tidspunktet med retten (berammelse), indkalde vidner, rekvirere mentalundersøgelse og straffeattest mv. Når der er faldet dom, sørger den administrative medarbejder blandt andet for at give den forurettede besked om resultatet, giver besked til Kriminalforsorgen om afsoning, indkræver sagsomkostninger og sender besked til statsadvokaten, hvis sagen skal ankes.

Du kan også arbejde som administrative medarbejder i anklagemyndigheden hos en statsadvokat eller hos Rigsadvokaten.

Du kan læse mere om den nye, den erfarne og den specialiserede administrative medarbejder samt den administrative leder i vores karrierepolitik for administrative medarbejdere i anklagemyndigheden.

Mød en administrativ medarbejder

"Man er en del af det store samfundshjul, og jeg synes, det er meget inspirerende at være med til at få straffesagerne igennem fra start til slut."

Mød Peter Henneberg Nielsen, der er administrativ medarbejder ved Statsadvokaten i Viborg.

 

Opgaven

• Kender straffesagens gang (politimæssig efterforskning, anklagemyndighedens arbejde, domstolenes håndtering af straffesager og sagsbehandling efter domsafsigelse)

• Sørger for at oprette sager, registrere ind- og udgående post, behandle erindrings- og restancelister og sammenlægge sager i it-systemerne

• Varetager sagsbehandling: ind- og udgående post, pakke sagsakter, rekvirere sager samt særakter, personundersøgelser, mentalerklæringer og straffeattester, arkivere, anvise salærer og behandle erstatningssager

• Varetage kerneopgaver:

- Før dom (berammelse eller udsættelse af retsmøder, indkaldelse, forkyndelse, håndtering af anholdelsesbeslutninger, arrestantsager, herunder transport, registrering af fængsling, fristforlængelse og løsladelse)

- Efter dom (indberetninger til Rigsadvokaten  eller Statsadvokaten , ankeindstillinger og breve til forurettede med underretning om straffesagens resultat)

• Deltager i oplæring af nye kolleger

• Tager ansvar for et godt tværfagligt samarbejde

• Kontakt til borgere og samarbejdspartnere (domstole,  forsvarer,  Kriminalforsorgen,  kommuner, Rigsadvokaten, statsadvokaten eller politikredsene)

Kompetencer

• Har samfundssyn - optræder ordentligt og med integritet i arbejdet med straffesager og ser den samfundsmæssige betydning og vigtighed af anklagemyndighedens opgaver.  

• Udviser helhedsforståelse ved at tænke ud over egne arbejdsopgaver og på tværs af fag.

• Skaber resultater og fremdrift i egen opgaveløsning.

• Udviser sikker prioriteringsevne.

• Er serviceminded. 

• Er robust og ansvarsbevidst i opgaveløsningen.

• Formulerer sig klart og tydeligt (både skriftligt og mundtligt).

• Er fleksibel både ift. opgaver og mobilitet.

• Er nysgerrig og har lyst til læring.

Karrierestart

Den nye administrative medarbejder er typisk kontoruddannet inden for offentlig administration. Du gennemgår i de første ansættelsesår et målrettet grundforløb, hvor skiftende arbejdsopgaver og specialuddannelse skal give dig et solidt kendskab til anklagemyndigheden som arbejdsplads.

Du modtager en introduktionsplan, hvor din første ansættelsestid er beskrevet. Har du relevant erfaring fra andre steder i organisationen eller fra anklagemyndighedens naturlige samarbejdspartnere (politi, domstole, kriminalforsorg mv.), vil dette afspejles i introduktionsplanen.

Til at understøtte din introduktion til arbejdet og arbejdspladsen tilknyttes du en mentor. Mentors rolle er at anvende sin egen erfaring og kompetencer til at støtte din oplæring og udvikling sideløbende med din leders personalemæssige ansvar.

Under dit grundforløb vil du få mulighed for at få indblik i politiets arbejde, og du besøger den lokale ret og Kriminalforsorgen. Du deltager løbende i de særlige kurser i vores uddannelseskatalog, som er tilpasset (nye) administrative medarbejdere.

Din videre karriere

Efter dit grundforløb har du mulighed for at fortsætte din karriere som erfaren administrativ medarbejder. Du kan fortsat deltage i de specialkurser, som er målrettet administrative medarbejdere, og du har også mulighed for tale med din leder om at deltage i ekstern uddannelse, AMU-kurser eller Rigspolitiets kursustilbud.

Din personlige og faglige kompetenceudvikling kan også ske ved kortere eller længerevarende skift til andre opgaver og/eller til en anden politikreds, til en statsadvokatur, til Rigsadvokaten eller Rigspolitiet, eller det kan aftales, at du en periode arbejder hos Kriminalforsorgen eller domstolene.

Den erfarne administrative medarbejder kan have til opgave at være mentor for nye medarbejdere. Du kan også få lidt ”tungere” opgaver med visitations- og driftsansvar eller bidrage til lokale projekter.

Du har mulighed for at specialisere dig. Den specialiserede administrative medarbejder i anklagemyndigheden har fokus på varetagelse af komplekse eller omfattende opgaver inden for et eller flere specialområder. For at kunne varetage et område som specialist forudsættes du at have oparbejdet en solid viden fra en administrativ funktion i anklagemyndigheden eller fra en lignende stilling.

Du varetager selvstændigt ét eller flere specialer og har en indgående detailviden om ét eller flere administrative arbejdsområder. Du er typisk koordinator eller tovholder på en eller flere funktioner, ligesom specialiststillingen indebærer en forpligtigelse til at bidrage til kollegers uddannelse inden for de specialområder, som den specialiserede medarbejder bestrider. Den specialiserede medarbejder deltager således i den faglige sparring og/eller undervisning af kolleger både ved eget embede og mere bredt i organisationen. Du kan også indgå med din specialviden i relevante projekter, arbejdsgrupper eller deltager i ERFA-grupper inden for dit speciale. 

Løn

Vi lægger vægt på, at lønnen understøtter kompetenceudviklingen og skaber sammenhæng mellem anklagemyndighedens mål og resultater og den enkeltes indsats og løn. Du får løn i henhold til HK-overenskomsten, som kan være suppleret af lokale aftaler om løn og tillæg. Din lokale tillidsrepræsentant forhandler din løn med din leder ved de årlige lønforhandlinger.