Ofte stillede spørgsmål om karriere i Anklagemyndigheden

Ofte stillede spørgsmål om karriere i Anklagemyndigheden

Anklagerfuldmægtig

Du skal være cand.jur. for at kunne blive anklager. Det følger af retsplejelovens § 105, stk. 1.

Vi slår ledige stillinger som anklagerfuldmægtig op hvert halve år – normalt i februar og september.

Det er Justitsministeriet, der slår ledige anklagerstillinger op. Du kan bl.a. finde stillingsopslaget på anklagemyndighedens hjemmeside, Justitsministeriets hjemmeside og universiteternes jobbanker.

Stillinger, der slås op i februar, vil normalt have løbende opstartsdatoer i perioden 1. februar - 1. september, og stillinger, der slås op i september, vil normalt have løbende opstartsdatoer i perioden 1. september - 1. februar.

Du kan derfor med fordel søge i god tid, inden du færdiggør studiet.

Ja, du er også velkommen til at søge, selvom du ikke er nyuddannet, men f.eks. har nogle års erfaring som advokat eller jurist på en anden arbejdsplads. Det kan sagtens være, din erfaring kan være relevant for en stilling som anklager.

Vi leder efter dygtige, engagerede og robuste medarbejdere med en høj grad af integritet og ansvarsbevidsthed – samt med et godt ”menneskeligt kompas”.

Når vi modtager en ansøgning, kigger vi på ansøgerens motivation for at søge en stilling i anklagemyndigheden. Motivation kan komme til udtryk på mange måder - både gennem karakterer, studiejobs, udlandsophold, valg af fag, personlige egenskaber eller gode refleksioner omkring arbejdet mv. Vi foretager altid en samlet vurdering af den fremsendte ansøgning med bilag.

Vi lægger generelt vægt på en høj faglighed, og derfor kigger vi ikke kun på resultater i de strafferetlige fag, men på det samlede karakterbillede. Der er ikke noget krav om, at ansøgerne har valgt nogle bestemte fag.

På anklagemyndighedens grunduddannelse sørger vi for at klæde de nye anklagere godt på til at kunne møde i retten og til arbejdet som anklager. 

Dine karakterer betyder noget, men ikke alt.

Det er vigtigt at have en høj faglighed for at bestride en stilling som anklager. Du kan blive mødt med mange forskellige og sommetider uforudsete spørgsmål i forbindelse med anklagerarbejdet, og derfor er det vigtigt at have en solid juridisk grundviden, personlig robusthed, et højt abstraktionsniveau og beslutningsdygtighed.

Når vi vurderer en ansøgers faglighed, kigger vi på bachelorkarakterer, som giver det bedste sammenligningsgrundlag og et indtryk af ansøgerens ”grundviden.” Derudover kigger vi naturligvis på kandidatfag og -karakterer, samt relevante studiejobs og eventuelle anbefalinger herfra.

For at anklagemyndigheden kan løse sine opgaver og leve op til samfundets høje forventninger, er det afgørende, at organisationen har en stærk kultur med fælles værdier som saglighed, objektivitet og ansvarlighed i centrum.

Det skal blandt andet være med til at sikre, at alle borgere, som anklagemyndigheden kommer i kontakt med – uanset om de er sigtet, tiltalt, offer eller vidne – bliver behandlet ordentligt og anstændigt.

Integritet, faglighed og kvalitetsfokus er derfor nogle af de vigtigste kernekompetencer for ansatte i anklagemyndigheden.

Du kan søge stillinger i alle politikredse i Danmark samt i Grønland og på Færøerne. Når du søger en stilling som anklager, bliver du bedt om at oplyse, hvilke geografiske præferencer du har.

Anklagerfuldmægtige skal blive på det første tjenestested, i de tre år grunduddannelsen varer, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende.

De første år af ansættelsen gennemgår alle anklagerfuldmægtige en målrettet grunduddannelse. Kombineret med intern rokering mellem advokaturerne og/eller skiftende arbejdsopgaver giver det anklagerfuldmægtigene et solidt kendskab til anklagerfaget og grundlæggende anklagerfærdigheder.

Grunduddannelsen består af ni moduler. Første og sidste modul er praktiske forløb i politikredsen. Hvert af de øvrige syv moduler er sammensat af forberedelsesaktiviteter ved embedet, et kursusmodul af to til tre dages varighed og aktiviteter i politikredsen som opfølgning på kursusmodulet. Formålet er at sikre tæt kobling mellem de temaer, der undervises i på kursusmodulerne, uddannelse på tjenestestedet og de daglige arbejdsopgaver.

Læs mere om indholdet af de enkelte moduler.

Efter tre års ansættelse og bestået eksamen på grunduddannelsen bliver du anklager og rokerer automatisk ind i en anklagerstilling, som således ikke skal søges.

Turnus er en uddannelsesstilling af som udgangspunkt to års varighed, hvor man skal gennemgå en række udviklingsmål.

Hvis du er startet som anklagerfuldmægtig, vil du inden for de første 10 års ansættelse i anklagemyndigheden, skulle påbegynde et turnusforløb.

Turnusstillingerne findes primært ved de regionale statsadvokater (Statsadvokaten i København og Statsadvokaten i Viborg), i National Enhed for Særlig Kriminalitet, hos Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, hos Rigsadvokaten eller i Rigspolitiet, i Justitsministeriets departement eller en anden institution under Justitsministeriets område.

Ud over turnus ved de primære turnussteder er det muligt at indgå en aftale om et særligt turnusforløb i en politikreds eller i en ekstern juridisk stilling. Formålet med turnus er dels at få erfaring med behandlingen af ankesager for landsretten, dels at få erfaring med administrativ sagsbehandling, f.eks. behandlingen af klage- og tilsynssager ved statsadvokaterne og at få et større helhedssyn på anklagemyndigheden (og ministerområdet).

Vi følger overenskomsten for akademikere i staten, og du vil få basisløn og rådighedstillæg samt evt. et vagttillæg for deltagelse i grundlovsvagter i politikredsen.

Pr. 1. april 2023 udgør lønnen for en nyuddannet:

Basisløn (trin 4): 329.549 kr. pr. år/ 27.462,42 kr. pr. mdr.

Rådighedstillæg (trin 1): 42.400,94 kr. pr. år/ 3.533,41 kr. pr. mdr.

Vagttillægget: 17.446 kr. pr. år/1.453,79 kr. pr. mdr.

I alt: 389.395 kr. pr. år eller 32.449,60 kr. pr. mdr.

Dertil kommer pensionstillæg på 17,1 pct. af basislønnen og vagttillægget og 12 pct. af rådighedstillægget.

Når du har gennemført din grunduddannelse og har opnået tre års anciennitet, vil du få et ”grunduddannelsestillæg” på 18.138 kr. pr. år/ 1.511,5 kr. pr. mdr. 

Når du påbegynder din turnus, vil du – ud over grunduddannelsestillægget – få et ”under turnus tillæg” på 38.820 kr. pr. år/ 3.235 kr. pr. mdr. Såfremt du ansættes som anklager i turnus ved Rigsadvokaten eller Rigspolitiet tildeles du desuden et toårigt ”medhjælpertillæg” på i alt 61.579 kr. pr. år/5.131,58 kr. pr. mdr. Dit vagttillæg bortfalder ved ansættelse i turnus.

Når du har gennemført din turnus, erstattes ”under turnus tillægget” – og dit eventuelle medhjælpertillæg – af et ”efter turnus tillæg” på 45.404 kr. pr. år/ 3.783,67 kr. pr. mdr.

Derudover kan der eventuelt være mulighed for at forhandle sig til lokale tillæg, f.eks. kvalifikationstillæg for særlig erfaring fra tidligere ansættelsesforhold.

 

I anklagemyndigheden kan vi tilbyde karrieremuligheder i tre hovedspor; generalist, specialist og leder.

Generalist:

Når du har gennemført grunduddannelse og turnus, vil du typisk rokere tilbage til en politikreds i en stilling som senioranklager.

Stillingen som senioranklager indebærer en bred vifte af forskellige opgaver og ansvarsområder. Stillingen henvender sig således til dem, der har et ønske om at kunne understøtte og bidrage til den tværfaglige udvikling på både afdelings- og embedsniveau. Senioranklagerens kerneopgaver er at møde i retten, sikre kvalitet og legalitet i straffesagsbehandlingen, lære nye kolleger op, deltage i visitation, udviklingsprojekter, tilsynsopgaver mv. Senioranklagere udmærker sig ved at være bredt fagligt funderet, og kan således behandle og føre større straffesager på tværs af embedets fagområder.

Senioranklageren vil i løbet af karrieren få udvidet sin erfaring med behandling af stadigt flere forskellige typer af straffesager, herunder større nævningesager samt sager med fremadrettet, større eller kompleks efterforskning.

Senioranklagere yder desuden juridisk sparring til såvel politiets efterforskning som til nye medarbejdere, og senioranklagere kan være mentor for anklagerfuldmægtige som en del af opgaveporteføljen.

Specialist:

Stillingen som specialanklager indebærer et særskilt ansvar for et eller flere specialområder, som kan være strikt anklagerfagligt eller mere administrativt. Specialområdet kan være inden for kvalitet og udvikling, driftsledelse eller et juridisk fagområde. Specialanklageren arbejder i dybden inden for sit område og bidrager derigennem til udvikling af embedet og organisationen.

Specialanklagerstillingerne giver derved flere muligheder for at blive ekspert inden for et eller flere af de mange fagfelter, som arbejdet med straffesager indeholder. Nogle specialanklagere vil have faglig ledelse, enkelte personaleledelsesfunktioner eller overordnede mentoropgaver som deres område. Andre specialanklagerstillinger vil forudsætte visitations- og driftsansvar. I andre specialanklagerstillinger vil fokus være rettet mod førelse af komplekse eller omfattende straffesager og andre særlige opgaver inden for et eller enkelte strafferetlige specialområder.

Specialanklageren vil oftest have en bred anklagererfaring og forudsættes effektivt at kunne løse alle typer af konkrete og generelle faglige opgaver i anklagemyndigheden på et højt niveau. 7

Leder:

Hvis du gerne vil ledervejen, kan du evt. blive advokaturchef. Advokaturchefen er den daglige leder af en advokatur i en politikreds.

Advokaturchefen har ansvar for, at advokaturens sager behandles på et højt fagligt niveau og med den fornødne hurtighed. Heri ligger, at mål- og resultatkrav opfyldes, og at der er kvalitet i hele advokaturens arbejde. Det er også advokaturchefens ansvar at sikre, at retsplejelovens regler efterleves, og borgernes retssikkerhed beskyttes.

Chefanklageren er leder af anklagemyndigheden og refererer til politidirektøren i den enkelte politikreds. Chefanklageren har typisk tre advokaturchefer, der leder hver sin advokatur under sig.

Chefanklageren har som leder af anklagemyndigheden, i et tæt samspil med politiledelsen, ansvaret for, at kredsens straffesager behandles på et højt fagligt niveau og med den fornødne hurtighed. Chefanklageren er garant for, at prioriteringen af sagerne sker i overensstemmelse med de overordnede mål og strategier.

Chefanklageren skal med sin ledelse sikre, at de overordnede mål bliver omsat til konkrete indsatser i advokaturerne, samt at kredsen har en optimal ressourceudnyttelse. Det er også chefanklagerens opgave at sikre, at politikredsen som helhed overholder retsplejelovens regler og dermed garanterer borgernes retssikkerhed.  

Andre karriereveje inden for anklagemyndigheden kunne f.eks. også være vicestatsadvokat, statsadvokat eller inden for politiområdet, politidirektør.

Fælles for lederstillinger i anklagemyndigheden er, at man som udgangspunkt skal være indstillet på at skulle flytte sig geografisk for at avancere.

Sommerfuldmægtigstillinger

Hver sommer tilbydes jurastuderendemulighed for at snuse til livet som anklager i en sommerfuldmægtigstilling, som er fuldtidsansættelse i en periode på 4-6 uger i sommerferien.

Sommerfuldmægtigforløbet vil i en politikreds være en introduktion til arbejdet som anklagerfuldmægtig – og der vil blive tilrettelagt et forløb, der giver de sommerfuldmægtige et bredt indblik i juristernes arbejdsopgaver, herunder mulighed for at deltage i forberedelsen af straffesager og overvære udførelsen af straffesager i retten. Typisk får du også mulighed for at følge politiets arbejde et par dage.

Sommerfuldmægtigstillinger slås samlet op i foråret (typisk i april måned) på Justitsministeriets hjemmeside og kan også ses på anklagemyndighedens hjemmeside og LinkedIn-profil.

Stillinger i den centrale anklagemyndighed søges elektronisk via anklagemyndighedens hjemmeside.

Praktikantforløb

​En lang række af anklagemyndighedens embeder tilbyder praktikpladser til jurastuderende. Du kan bl.a. komme i praktik hos anklagemyndigheden ved Grønlands Politi og Færøernes Politi og hos Statsadvokaten i Viborg.

Et praktikforløb vil normalt være ulønnet, vare 4-6 måneder og være med en ugentlig arbejdstid på 37 timer (i Grønland er den ugentlige arbejdstid 40 timer).

Praktikforløbet skal være en del af dit studie, hvilket som oftest betyder, at praktikforløbet tæller for et eller flere fag på studiet, således at du får ECTS-point for opholdet og typisk skal skrive en afsluttende opgave.

Som juridisk praktikant i anklagemyndigheden vil du få en enestående mulighed for at opleve hverdagen som offentlig anklager i et fagligt dynamisk miljø.

Praktikforløbet aftales med det enkelte embede. Den konkrete sammensætning af forløbet samt opgavetyperne kan variere mellem embederne, så hold øje med opslagene.

Du kan også kontakte det relevante embede, hvis du har specifikke spørgsmål.

Under et praktikforløb i en politikreds vil du normalt komme til at beskæftige dig med forskellige opgaver hos anklagemyndigheden. F.eks. vil du:

  • bistå i lettere juridisk sagsbehandling af konkrete straffesager og administrative sager, hvor du f.eks. skal lave udkast til afgørelser og notater eller udkast til påtaleopgivelser, bødeforelæg eller anklageskrifter i mindre straffesager

  • opleve forskellige typer af straffesager og få et unikt indblik i anklagernes hverdag

  • få mulighed for at overvære anklagernes retsarbejde, f.eks. ved grundlovsforhør og domsforhandlinger og i den forbindelse få mulighed for at diskutere sagen med den mødende anklager

  • opnå erfaring med at udarbejde anklageskrifter, retsmødebegæringer og diverse anmodninger til retten m.v.

  • stifte bekendtskab med dele af politiets efterforskning af straffesager, eksempelvis ransagning, gerningsstedsundersøgelse og videoafhøring

  • få mulighed for at få indblik i forskellige politiopgaver eksempelvis patruljeopgaver, hundepatruljering og færdselskontrol.

Under et praktikforløb ved Statsadvokaten i Viborg vil du normalt komme til at arbejde under de forskellige afdelinger i tilsynssøjlen. Det vil sige, at du bl.a. vil stifte bekendtskab med:

  • Foranstaltningssager; indstillinger og kontrol samt mulig udgang til personer, der er idømt foranstaltning (psykiatrisk behandling)

  • Erstatningssager

  • Klager over tilhold, aktindsigt, klager over politiets dispositioner og andre administrative sager

  • Klager over påtaleopgivelser og indstilling af efterforskning, tiltalefrafald og indstilling om tiltalerejsning i sager vedrørende overtrædelse af straffelovens § 119/§ 121.

Du vil desuden følge en anklager i landsretten i en større sag, herunder hjælpe i forbindelse med forberedelsen af sagen.

I løbet af praktikforløbet vil der også være indlagt en uges praktikforløb i en politikreds, hvor du får indsigt i arbejdet som anklager, bl.a. ved at følge anklagerne i byretten. I den forbindelse vil du få mulighed for at komme med politiet på patrulje.

Praktikantstillinger bliver slået op af de enkelte embeder efter behov og vil bl.a. kunne ses på anklagemyndighedens hjemmeside og LinkedIn samt på politiets hjemmeside.