Senioranklager

Senioranklager

Senioranklageren er jurist med bred anklagererfaring og løser effektivt alle typer af opgaver i anklagemyndigheden på et højt fagligt niveau. Senioranklageren kan også være mentor, proceskonsulent eller projektleder.

Opgaven

 • Møder som anklager i byretten og landsretten

 • Forbereder og gennemfører større og komplicerede straffesager

 • Har ansvar for driftsledelse, kvalitets- og legalitetssikring

 • Samarbejder tværfagligt navnlig med politiet

 • Deler viden og er sparringspartner for kolleger

 • Underviser eller er mentor for anklagerfuldmægtige

 • Deltager i arbejdsgrupper og leder projekter

Kompetencer

 • Er selvstændig og besidder en høj personlig og faglig integritet

 • Bred og opdateret viden om strafferet og straffeproces, der formidles til kolleger og samarbejdsparter

 • Har gennemslagskraft og kommunikerer nuanceret, målrettet og effektivt

 • Har høj kapacitet og håndterer store sagskomplekser sikkert under pres

 • Er resultatskabende og tager ansvar for anklagemyndighedens mål

 • Træffer nødvendige beslutninger for at fremme effektivitet og kvalitet

 • Samarbejder og bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø

Mød en senioranklager

"Det bedste ved mit job er helt klart, at det altid giver mening."

Sådan lyder det fra senioranklager Sine Cully, som du kan møde i klippet her.

 

Faglig motor

Du kan blive senioranklager, når du har opnået et højt fagligt niveau og er i stand til selvstændigt at gennemføre større og komplicerede straffesager. Som senioranklager møder du i straffesager i by- eller landsretten.


Du arbejder tæt sammen med din advokaturchef eller vicestatsadvokat, som du bistår med den faglige ledelse. Du vil typisk være mentor for anklagerfuldmægtige, og anklagerne vil kunne trække på din erfaring. Du bidrager måske med din erfaring og viden ved at undervise på anklagemyndighedens interne uddannelser.

Løn

 

 

Faglig videreudvikling

Du kan du vælge fra de uddannelsestilbud, vi har designet til alle anklagere. Det er vores ambition, at alle medarbejdere løbende videreudvikler deres kompetencer.

Vi har både fagspecifikke kurser og personlige udviklingsforløb. Vi tilbyder også, at du kan deltage i advokatuddannelsen, så du får bestalling som advokat. Hvis du har de rette forudsætninger, vil du på længere sigt kunne deltage i lederudviklingsforløb og egentlig lederuddannelse – eksempelvis moduler på den fleksible masteruddannelse.

Læs mere om vores uddannelsestilbud i Anklagemyndighedens Uddannelseskatalog.

Praktikforløb

Du har mulighed for selv at designe praktikforløb, der kan gavne dig i dit daglige arbejde. Vi har medarbejdere, der i en længere periode har afprøvet dommerhvervet i en byret, nogle som har byttet job med en medarbejder fra SKAT og andre, som har taget tid ud til at prøve at arbejde som forsvarer.

Vi har også Personlige Udviklingsforløb (PU), som er forløb, der planlægges mellem dig og din chef. I en PU får du mulighed for at afprøve en anden stilling i anklagemyndigheden i nærmere aftalt periode.

Karriereafklaringsforløb

Som senioranklager har du mulighed for at deltage i karriereafklaringsforløbet. Det er et uddannelsesforløb målrettet til erfarne anklagere og senioranklagere.

Uddannelsen skal først og fremmest hjælpe deltagerne til at blive skarpere på egne karriereønsker og eget erhvervspotentiale. Uddannelsen retter sig både mod en ledelsesmæssig og en faglig karriere i anklagemyndigheden og mod eventuelle eksterne karrieremuligheder.

Faglig ledelse og karriereafklaring er de gennemgående temaer i forløbet. Som led i uddannelsen udfylder anklagerne en personlighedstest, der sammen med udsagn fra kolleger sætter rammen for et personligt coachingforløb. Rigsadvokaten varetager uddannelsen i samarbejde med to erhvervspsykologer.

Forløbet strækker sig over fem måneder og indeholder teoretiske moduler, individuel coaching og en uges praktik, hvor du afprøver et karriereønske i praksis.
 

Mentor

Som senioranklager kan du blive mentor. Mentor stammer fra græsk og betyder en ven og hjælper.

Grunduddannelsen som anklager er bygget op omkring en mentorordning. Vores mentorer er erfarne anklagere, der er uddannet på vores mentortræningsprogram.

Mentoren er anklagerfuldmægtigens vigtigste sparringspartner. Mentoren hjælper med at sikre afklaring, motivation og læring. Mentorens vigtigste opgaver er at være hjælpsom, nysgerrig og engageret i den udvikling, der sker under grunduddannelsen. Mentoren har fokus på at skabe de bedste, individuelle læringsbetingelser for anklagerfuldmægtigen.

Fremdrift i karrieren er op til dig

Men du kommer ikke til at gro fast. Vi tager personlig udvikling alvorligt og lægger vægt på, at vores medarbejdere har stor erfaring og viden. Vi gør meget for, at arbejdet som senioranklager skal være spændende og udviklende gennem hele din karriere.

Men det er også naturligt, at nogle medarbejdere på et tidspunkt vælger at søge nye udfordringer. Når du søger ud efter en karriere som anklager, bliver du samtidig en slags visitkort for os. Vi ved, at anklagere er i høj kurs på det juridiske arbejdsmarked – det omdømme vil vi gerne værne om.

Vi ser gerne, at medarbejderne udvikler sig ved ansættelse uden for anklagemyndigheden – for en kortere eller længere periode. Du kan derfor få orlov til at afprøve et karrierealternativ.

 

Tilbage til karriereveje i anklagemyndigheden

Læs mere om anklagemyndigheden som arbejdsplads