Særligt for dig, der har været udsat for voldtægt

Særligt for dig, der har været udsat for voldtægt

Anmeldelse

Hvis du har været udsat for voldtægt eller andet seksuelt overgreb, kan det virke uoverskueligt og hårdt at skulle igennem en politiundersøgelse og måske en retssag. Politiet og anklagemyndigheden ved, at det er en følelsesmæssigt krævende proces. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig undervejs. 

Har du været udsat for en forbrydelse, er det vigtigt, at du anmelder det til politiet. Anmeldelse til politiet skal ske via telefonen, på skrift (f.eks. via e-mail) eller ved fremmøde på politistationen. Politiet kan også modtage din anmeldelse der, hvor forbrydelsen er begået (gerningsstedet).

Det er vigtigt, at du anmelder forbrydelsen så hurtigt som muligt efter, at den er begået. Det er en god idé at notere det ned, du har oplevet, lige efter det er sket – for eksempel hvad der blev sagt eller gjort eller en beskrivelse af gerningsmanden.

Du er ikke forpligtet til at anmelde forbrydelsen til politiet, men det kan være nødvendigt, hvis du skal have erstatning for den skade, du har lidt som følge af forbrydelsen.

Hvis du har været udsat for personskade, kan du i nogle tilfælde få erstatning fra staten som følge af den forbrydelse, du har været udsat for. Du kan normalt kun få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du har anmeldt forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, forbrydelsen er begået.

Kravet om anmeldelse inden for 72 timer gælder ikke i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn, der er begået efter den 1. april 2016. Læs mere om erstatning på Erstatningsnævnets hjemmeside.

Kontaktperson

Hvis politiet forventer, at du skal vidne i retten, kan du få en kontaktperson. I visse andre situationer, hvor du har været udsat for en forbrydelse, er det også muligt at få en kontaktperson. Kontaktpersonen er typisk en politibetjent.

Kontaktpersonen kan give dig vejledning og information om din retsstilling og om sagens gang. Du kan læse om straffesagens forløb her. Herudover kan kontaktpersonen fortælle om mulighederne for at tage særlige hensyn til dig i forbindelse med, at du skal vidne i retten. Du kan læse mere om disse særlige hensyn her. Du kan tale med politiet om mulighederne for at få en kontaktperson.

Bistandsadvokat

Når du har været udsat for voldtægt eller en lignende alvorlig seksualforbrydelse, får du en bistandsadvokat, medmindre du ikke ønsker det. Bistandsadvokaten kan hjælpe dig og varetage dine interesser under hele straffesagen. Bistandsadvokaten er uden omkostninger for dig. Du får mulighed for at tale med din bistandsadvokat, før politiet afhører dig første gang. Nogle gange kan det dog være nødvendigt, at politiet stiller dig spørgsmål, inden du har talt med din bistandsadvokat. Læs mere om bistandsadvokater.

Hvis du har været udsat for en seksualforbrydelse, har du også ret til at få vejledning fra en bistandsadvokat, før du eventuelt anmelder sagen til politiet. Bistandsadvokaten er gratis, uanset om du vælger at anmelde overgrebet eller ej. Du kan finde kontaktoplysninger på landets bistandsadvokater på domstol.dk. Her ligger der under de enkelte byretter lister over alle bistandsadvokater i retskredsen. Hvis du ikke kan finde listen, kan du kontakte den enkelte byret. Bistandsadvokaten kaldes også en beneficeret advokat. 

Politiets afhøring

Når du har været udsat for en forbrydelse, vil politiet afhøre dig om, hvad der er sket. Afhøringen foregår normalt på den lokale politistation. Ofre for voldtægt har ret til at blive afhørt til video. Hvis du ønsker at få din afhøring optaget på video, vil videoafhøringen kunne bruges som bevis under en eventuel retssag, og du vil derfor ikke skulle forklare det hele igen. Du vil dog fortsat skulle møde op som vidne i retten og svare på spørgsmål.

Hvis du ikke ønsker, at din afhøring optages på video, vil politiet skrive din forklaring ned i en politirapport. Hvis din sag skal behandles i retten, vil du skulle møde op som vidne og afgive forklaringen igen. Du får mulighed for at læse rapporten igennem og underskrive den, men du har ikke pligt til at gøre det. Nogle gange er det nødvendigt at afhøre dig flere gange i løbet af efterforskningen.

Det kan også være, at politiet i forbindelse med en afhøring gerne vil have dig til at deltage i en fotokonfrontation, hvis politiet ikke er sikker på, hvem gerningsmanden er. Politiet viser dig en mappe med fotografier med mulige gerningsmænd, som du skal se igennem og se, om du kan genkende gerningsmanden.

Børn under 15 år, der har været udsat for et seksuelt overgreb, bliver normalt afhørt til video. Det betyder, at barnets forklaring optages på video. Videoen kan bruges som bevis under en eventuel retssag, så barnet ikke skal vidne i retten. Læs om videoafhøring af børn.

Lægeundersøgelse

Når du har været udsat for voldtægt eller en lignende seksualforbrydelse kan det være vigtigt, at du bliver undersøgt af en læge. Det er frivilligt, om du vil undersøges af en læge, men undersøgelsen er ofte afgørende ved en eventuel retssag. Lægens beskrivelse af dine skader kan nemlig bruges som bevis, eller hvis du søger om erstatning efter offererstatningsloven. Politiet vil fortælle dig, hvis der er brug for en lægeundersøgelse. 

Du bliver undersøgt på skadestuen, Center for Voldtægtsofre eller Center for Seksuelle Overgreb af personer, der er uddannet til at undersøge ofre for seksuelle overgreb. Det er frivilligt, om du vil deltage i undersøgelsen, men den er ofte nødvendig.

Hvis et barn skal undersøges af en læge, skal en af forældrene som udgangspunkt give samtykke til undersøgelsen.

Hvis du er forælder eller pårørende til børn, der har været udsat for et seksuelt overgreb, kan du læse mere her.

Hvis du er under 18 år og har været udsat for en seksualforbrydelse, kan du læse mere her.

Afhøring i retten

Hvis sagen skal afgøres i retten, bliver du indkaldt til at afgive forklaring. Du følges med din bistandsadvokat, som kan fortælle dig, hvordan det hele foregår, og hvad du skal gøre. Du kan også tage andre med, men ikke nogen, der selv skal afgive forklaring i sagen.

Når du skal forklare, hvad der er sket, er det normalt kun dem, der har med sagen at gøre, som må være i retssalen (dørlukning). Det betyder, at der ikke er tilskuere. Det betyder også, at det, der bliver sagt i retten, ikke må gengives offentligt. Ingen må f.eks. skrive om det i avisen eller bringe det i fjernsynet.

Erstatning

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, kan du søge om erstatning. Staten betaler erstatningen og kan senere opkræve beløbet hos gerningsmanden. Din bistandsadvokat kan forklare, hvordan det foregår og hjælpe dig med at fremsætte dit krav om erstatning i retten. Læs mere om erstatning på Erstatningsnævnets hjemmeside.

Deltagelse i konfliktråd

Som offer kan du i nogle sager vælge at deltage i et konfliktråd. Et konfliktråd er et møde mellem dig og gerningsmanden, hvor du under trygge forhold kan tale med gerningsmanden om det, der er sket, og hvordan det har påvirket dig. Læs mere om konfliktråd.

Besked om løsladelse

I nogle sager kan du bede politiet om at få besked, når gerningsmanden har afsonet sin straf, bliver prøveløsladt eller har sin første uledsagede udgang fra fængslet. Det gælder for eksempel sager om grovere vold eller seksualforbrydelser.

Det er en betingelse, at gerningsmanden har været varetægtsfængslet inden dommen. Din bistandsadvokat eller politiet kan fortælle dig om dine muligheder. 

Andre muligheder for hjælp

Hvis du har brug for råd eller vejledning udover den, du får af politiet, anklagemyndigheden eller din bistandsadvokat, er der flere steder, du kan henvende dig.
Se hvilke organisationer, der kan hjælpe dig.

Herudover kan din kommune hjælpe dig, hvis du har brug for støtte som følge af den forbrydelse, du har været udsat for. Din egen læge kan også i nogle tilfælde henvise dig til en psykolog.

linkedin