Udsat for psykisk vold?

Udsat for psykisk vold?

Er du udsat for psykisk vold, kan det opleves som en stor følelsesmæssig belastning. Udøveren af psykisk vold vil i mange tilfælde have opbygget en magtposition, der kan gøre det svært at fortælle om den psykiske vold til omgivelserne. Politiet og anklagemyndigheden har forståelse for, at det er en følelsesmæssigt krævende proces at anmelde psykisk vold til politiet.

Psykisk vold kan komme til udtryk ved mange forskellige handlinger eller undladelser, der rummer forskellige typer af fysiske eller psykiske krænkelser. Samtidig kan grovheden og intensiteten være meget forskellig. Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, for at den psykiske vold er strafbar. Det betyder, at det ikke vil være enhver form for psykisk vold, der kan straffes efter straffeloven.

Det kan illustreres på følgende måde:

Figur illustration i 3 niveauer: Strafbar psykisk vold, ikke strafbar psykisk vold og usunde relationer

Betingelserne for, at der er tale om strafbar psykisk vold, er:

• Gerningsmanden skal have tilknytning til offerets husstand,

• Den psykiske vold skal være begået gentagne gange over en periode efter at loven trådte i kraft den 1. april 2019,

• Der skal være tale om en groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, og

• Adfærden skal være egnet til at styre offeret, dvs. en kontrollerende adfærd, som forhindrer offeret i at udfolde sig frit.

Det vil altid være en samlet vurdering af alle omstændigheder i en sag, der afgør, om der kan rejses en straffesag for psykisk vold.

Anmeldelse

Hvis du har været udsat for psykisk vold, kan det virke uoverskueligt og hårdt at skulle igennem en politiundersøgelse og måske en retssag. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig undervejs.

Du kan anmelde strafbar psykisk vold telefonisk, skriftligt (også pr. mail) eller ved at møde personligt op på politistationen. Du kan opleve, at politiet beder dig om at udfylde et skema over hændelsesforløbet. I skemaet kan du notere de forskellige episoder ned, så politiet kan få overblik over omfanget og karakteren af den psykiske vold. Det er ikke et krav, at du udfylder skemaet. Politiet vil stadig behandle og efterforske din sag.

Politiets behandling af sagen

Når du har været udsat for en forbrydelse, vil politiet afhøre dig om, hvad der er sket. Afhøringen foregår normalt på den lokale politistation. Afhøringen kan også foregå på gerningsstedet eller i særlige tilfælde telefonisk. Politiet skriver din forklaring ned i en politirapport. Du får mulighed for at læse rapporten igennem og underskrive den, men du har ikke pligt til at gøre det. Nogle gange er det nødvendigt at afhøre dig flere gange i løbet af efterforskningen.

Politiet afhører også andre personer, der kan have noget med sagen at gøre, fx den mistænkte eller vidner til forbrydelsen.

Børn under 13 år bliver afhørt til video. Det betyder, at politiet optager barnets forklaring på video. Politiet kan bruge videoen som bevis under en eventuel retssag, så barnet ikke skal vidne i retten. Politiet kan endvidere videoafhøre børn til og med 14 år bl.a. i sager om vold, hvor barnet eller en af dets nærmeste er offer, og den mistænkte er en af barnets nærmeste. Læs om mere videoafhøring af børn.

Kontaktperson

Hvis politiet forventer, at du skal vidne i retten, kan du få en kontaktperson hos politiet. Det er også muligt at få en kontaktperson i andre tilfælde, hvis det er nødvendigt. Kontaktpersonen er typisk en politibetjent.

Kontaktpersonen kan give dig vejledning og information om dine rettigheder og sagens gang. Læs om straffesagens forløb . Herudover kan kontaktpersonen fortælle om mulighederne for at tage særlige hensyn til dig i forbindelse med, at du skal vidne i retten. Læs mere om disse særlige hensyn. Du kan tale med politiet om muligheden for at få en kontaktperson.

Bistandsadvokat

Når du har været udsat for psykisk vold, skal du selv bede politiet om at få en bistandsadvokat, hvis du ønsker en. Bistandsadvokaten er en advokat, der kan hjælpe dig og varetage dine interesser under hele straffesagen. Bistandsadvokaten er uden omkostninger for dig.

Politiet vil fortælle dig om dine muligheder for at få en bistandsadvokat, når du bliver afhørt. Det er retten, der afgør, om du kan få en bistandsadvokat.

Anklagemyndighedens behandling af sagen

Sagen bliver givet videre til anklagemyndigheden, når efterforskningen er færdig. Anklagemyndigheden vurderer derefter sagen. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med beviser i sagen, får du besked om, at den er afsluttet. Ellers vil sagen skulle afgøres i retten.

Hvis sagen skal afgøres i retten, bliver du indkaldt til at afgive forklaring. Hvis du har en bistandsadvokat, følges du med denne. Bistandsadvokaten kan fortælle dig, hvordan det hele foregår, og hvad du skal gøre. Du kan også tage andre med, men ikke nogen, der selv skal afgive forklaring i sagen.

Besked om løsladelse

I nogle sager kan du bede politiet om at få besked, når gerningsmanden har afsonet sin straf, bliver prøveløsladt eller har sin første uledsagede udgang fra fængslet. Det gælder for eksempel sager om psykisk vold.

Det er en betingelse, at gerningsmanden har været varetægtsfængslet inden dommen. Din bistandsadvokat eller politiet kan fortælle dig om dine muligheder.

Andre muligheder for hjælp

Hvis du har brug for råd eller vejledning udover den, du får af politiet, anklagemyndigheden eller din bistandsadvokat, er der flere steder, du kan henvende dig.

Lev Uden Vold driver en national anonym hotline, hvor du som voldsudsat, voldsudøver, pårørende eller fagperson kan få hjælp og rådgivning. Hotlinen kan kontaktes døgnet rundt på 1888.

Se hvilke organisationer, der i øvrigt kan hjælpe dig.