Dom

Dom

En dom i en straffesag er rettens afgørelse af, om du er skyldig, og hvilken straf du skal have.

Dommen bliver afsagt, når dommerne har overvejet voteret. Det sker, efter at bevisførelsen er afsluttet, og din forsvarer og anklageren er kommet med deres bemærkninger om sagen (proceduren).

Når en dom afsiges og læses op, skal alle tilstedeværende stå op.

I nogle tilfælde bliver dommen først afsagt nogle dage efter retsmødet. Dommeren giver besked om, hvornår dommen bliver afsagt. Din forsvarer vil kontakte retten for at få besked om dommens resultat.

Normalt har du krav på at få din sag behandlet i både byret og landsret. Hvis du ikke er enig i byrettens afgørelse, kan du derfor anke sagen til landsretten. Du skal have Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke, hvis du er idømt mindre end 20 dagbøder eller en samlet bøde under 6.000 kr. Anklagemyndigheden har også mulighed for at anke sagen til landsretten.

Du kan anke sagen ved at sende et brev til anklagemyndigheden eller til den byret, som har behandlet din sag. Du kan ikke anke ved at sende et brev til landsretten. Din forsvarer og byretten kan vejlede dig om, hvordan du anker din sag.

Fristen for anke er 14 dage, fra dommen er afsagt. 

Et offer i en straffesag kan ikke beslutte, om en dom skal ankes til landsretten. Det er din eller anklagemyndighedens beslutning.

Straf

Hvis retten mener, at du er skyldig, kan du blive idømt en bøde eller fængselsstraf. Fængselsstraffen kan enten være ubetinget eller betinget.

Hvis straffen er ubetinget, betyder det, at du skal i fængsel i en periode, som retten fastsætter. I nogle tilfælde kan du afsone straffen i fodlænke. Læs mere om afsoning på Kriminalforsorgens hjemmeside.

Hvis straffen er betinget, betyder det, at du ikke skal i fængsel, hvis du i en periode (prøvetiden) overholder nogle vilkår. Du må ikke begå ny kriminalitet i prøvetiden. I nogle tilfælde skal du også overholde andre vilkår. Retten kan f.eks. bestemme, at du skal være under Kriminalforsorgens eller kommunens tilsyn eller skal gå i behandling for et misbrug. Retten kan også bestemme, at du skal udføre samfundstjeneste.  Hvis du overtræder et eller flere vilkår, kan retten bestemme, at du skal afsone din straf i et fængsel.

I nogle tilfælde kan retten udover straffen også bestemme, at du bliver frakendt en rettighed, f.eks. retten til at køre bil. Retten kan også bestemme, at du skal have konfiskeret værdier, og at du skal betale en erstatning til offeret. 

Sagsomkostninger

Hvis du bliver dømt, vil retten normalt bestemme, at du skal betale de nødvendige omkostninger, der har været ved behandlingen af din sag.

Sagsomkostningerne vil blandt andet være udgifter til din forsvarer. Herudover kan det f.eks. være udgifter til tekniske undersøgelser, f.eks. DNA- eller lægeerklæringer.

Efter dommen vil sagsomkostningerne blive opkrævet af det offentlige.

Frifindelse

Hvis retten efter at have vurderet sagens beviser mener, at du ikke er skyldig i den tiltale, anklagemyndigheden har rejst, frifinder retten dig.

Hvis anklagemyndigheden ikke er enig i rettens afgørelse, har anklagemyndigheden mulighed for at anke sagen til landsretten inden 14 dage, fra dommen er afsagt. 

I nogle tilfælde vil du efter en frifindelse have mulighed for at søge om erstatning. Læs mere om erstatning.