Her kan du arbejde

Her kan du arbejde

Anklagemyndigheden har ”kontor” over alt i Danmark – også i Grønland og på Færøerne. Du kan derfor vælge mellem mange forskellige tjenestesteder i hele landet. Her kan du læse mere om de mange forskellige arbejdspladser, som du kan blive en del af, hvis du vælger en karriere i anklagemyndigheden.

Se hvor du kan arbejde i anklagemyndigheden

Lær vores arbejdspladser at kende

Rigsadvokaten leder anklagemyndigheden i administrative og anklagerfaglige spørgsmål. Rigsadvokaten fører straffesager ved Højesteret og Den Særlige Klageret og behandler klager over afgørelser, ​som er truffet af statsadvokaterne i 1. instans.

Rigsadvokaten er en dynamisk arbejdsplads med alsidige og udfordrende opgaver. Hos Rigsadvokaten får du indblik i den overordnede faglige ledelse af hele anklagemyndigheden, ligesom du får kendskab til tværgående juridiske og administrative spørgsmål.

Rigsadvokaten har mange interne og eksterne samarbejdspartnere, og derfor får du som medarbejder hos Rigsadvokaten en unik helhedsforståelse for de politiske processer, som har betydning for anklagemyndighedens arbejde. Desuden får du trænet dine evner til at arbejde målrettet, driftsorienteret og kvalitetsbevidst.

Det kollegiale sammenhold vægtes højt, og derfor vil du altid kunne søge inspiration hos og sparre med dygtige og engagerede kollegaer og ledere. Hos Rigsadvokaten har vi fokus på høj faglig kvalitet kombineret med et stærkt og uhøjtideligt fællesskab.

Hos Statsadvokaten i København er vi ansat cirka 60 personer – fordelt på cirka 35 jurister og 25 administrative medarbejdere.

Statsadvokaturen er opdelt i to søjler – retssagssøjlen og tilsynssøjlen – med tilhørende journaler samt et ledelsessekretariat, og du vil som medarbejder få mulighed for at arbejde i begge søjler, således at du får en bred indsigt i og erfaring med opgaverne i statsadvokaturen.

Vi lægger stor vægt på at være en dynamisk arbejdsplads, hvor vi alle har alsidige og udfordrende opgaver og fokus på høj faglighed og kvalitet. Vi har et uhøjtideligt og godt arbejdsmiljø og lægger vægt på at skabe en fornuftig balance mellem arbejds- og privatliv. 

Statsadvokaten i Viborg varetager udførelsen af ankesager ved Østre og Vestre Landsret, som har været efterforsket af Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi,  Østjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Fyns Politi. Statsadvokaten har endvidere kompetence til at rejse tiltale i alle nævningesager, som hører under de nævnte politikredse.

Statsadvokaturen fører derudover tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser, som er truffet af politidirektørerne om strafforfølgning. Endelig behandler statsadvokaturen sager om erstatning i anledning af strafferetlige forfølgning og fører tilsyn med længden af strafferetlige foranstaltninger.

Hos Statsadvokaten i Viborg er der ansat ca. 55 medarbejdere fordelt på jurister, administrative medarbejdere og studenter.

SØIK's forretningsområde er meget bredt. Ud over arbejdet med straffesagerne deltager vi i lovforberedende internationalt arbejde. Vi løser blandt andet opgaver i relation til bekæmpelse af korruption og  pirateri, og vi beskæftiger os med hvidvaskunderretninger og sporing af kriminelt udbytte fra strafbare handlinger. Derudover er vi visitationsmyndighed for en række straffesager, eksempelvis vedrørende anmeldelser fra Finanstilsynet og anmeldelser om krænkelser af intellektuelle rettigheder.

Vi arbejder projektorienteret med de store og komplekse straffesager. Arbejdsopgaverne stiller store krav til faglighed, organisering, effektivitet og tilrettelæggelse af sagsbehandlingen. Den projektorienterede tilgang til sagerne betyder, at anklagerne fra sagernes start indgår i et tæt samarbejde med det politiuddannede og revisionsuddannede personale. Derudover er samarbejde med indenlandske  og udenlandske myndigheder en vigtig og stor del af opgavevaretagelsen. 

Vi har et godt arbejdsmiljø med fagligt meget kompetente og inspirerende medarbejdere, der alle bidrager til  høj kvalitet gennem vedholdenhed, grundighed og kreativitet.

I anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi er vi omkring 60 medarbejdere. Anklagemyndigheden er på politigården i Aalborg, hvor vi er fordelt på et juridisk sekretariat samt 3 advokaturer – advokatur Syd (Retten i Aalborg samt organiseret og økonomisk kriminalitet), advokatur Nord (Retten i Hjørring samt særlov og personfarlig kriminalitet) samt en advokatur for kvalitet og udvikling.

Som nyansat jurist hos os vil du starte som anklagerfuldmægtig i enten advokatur Nord eller Syd, og inden afslutningen af den 3-årige grunduddannelse vil du rokere til den anden advokatur. I advokaturerne vil du arbejde både med advokaturens almindelige straffesager og med de mere krævende sager, som knytter sig til advokaturen specialområder. Sammen med grunduddannelsen sikrer dette, at du får en så alsidig og bred erfaring som muligt. Du vil i advokaturen få dit eget kontor og en erfaren mentor, som støtter dig gennem din grunduddannelse som anklagerfuldmægtig.

I dit daglige arbejde hos os er der en meget tæt kontakt med politiets efterforskere, og du vil også allerede indenfor et par uger få de første retsmøder ved retterne i Aalborg og Hjørring.

I anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi ønsker vi at levere høj kvalitet og effektivitet. Samtidig har vi et ønske om at fremstå som en åben og servicemindet myndighed, så borgerne og samfundet altid har stor tillid til retssystemet og politiet. Dette kræver, at vores vigtigste ressource – medarbejderne – løbende udvikler og dygtiggør sig, og derfor prioriterer vi læring, uddannelse, sparring og vidensdeling meget højt.

Arbejdet sammen med os i anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi er præget af et stort fagligt engagement, en uhøjtidelig stemning og et tæt samarbejde med gode og hjælpsomme kolleger i en afvekslende – og sommetider hektisk – dagligdag, hvor vi sammen løser opgaverne på en både god og effektiv måde.

​I anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi er vi omkring 70 medarbejder, fordelt på tre advokaturer – Advokaturen for Almene Sager, Advokaturen for Specielle Sager samt Advokaturen for Kvalitet og Udvikling.

Som nyansat hos os vil du starte som anklagerfuldmægtig i en af de tre specialadvokaturer. Her vil du både arbejde med advokaturens specialiserede sager og med de straffesager, der kommer fra lokalstationerne. Du vil efter et år rokere til en af de andre advokaturer, så du er sikker på at få en så alsidig og bred erfaring med flere forskellige specialiserede sagsområder som muligt. Du vil desuden få tilknyttet en erfaren mentor, som også vil støtte dig igennem juristernes grunduddannelse.

I dit daglige arbejde hos os vil du have en meget tæt kontakt med politiet om behandlingen af straffesagerne, og du vil hurtigt komme til at møde i retten i Holstebro, Herning og Viborg.

I anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands politi har vi en målsætning om at levere høj kvalitet og effektivitet. Samtidig har vi et ønske om at fremstå som en åben og serviceminded myndighed, for derigennem at medvirke til at borgernes og samfundets tillid til retssystemet til stadighed fastholdes og styrkes. En forudsætning for at indfri målsætningen er, at vores vigtigste ressource – medarbejderne – løbende udvikler og dygtiggør sig. Derfor har vi stor opmærksomhed omkring læring, uddannelse, sparring og videndeling. Vores arbejdsplads er præget af en uhøjtidelig stemning, et stort engagement og udbredt kollegialitet.

Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi er opdelt i fem advokaturer. Advokaturerne er fordelt på fire specialadvokaturer med hver ca. seks jurister og advokaturen for Almene Sager med ca. 12 jurister. Der er desuden ansat politiuddannede anklagere, administrativt personale og studenter.

Som nyansat vil du typisk blive placeret i advokaturen for Almene Sager, hvor der er mulighed for at få et bredt indblik i straffesagsbehandlingen. Du vil efter ca. et år kunne forvente at rokere til en af specialadvokaturerne, og vi tilstræber, at du efter omkring fire års ansættelse har prøvet at arbejde med alle specialområder: Organiseret kriminalitet, personfarlig kriminalitet, økonomisk kriminalitet og særlovskriminalitet.

Vi møder i retterne i Århus og Randers.

Vi har et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi vægter samarbejde mellem advokaturerne og med politiet – og vi forventer, at alle bidrager til at skabe en god arbejdsplads.

Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi er, som de øvrige kredse, opdelt i fire særadvokaturer samt en afdeling, ”Særlige Sager”, der behandler generelle straffelovssager. Arbejdsstedet er hovedstationen i Horsens.

Som nyansat hos os vil du typisk blive placeret i "Særlige Sager", og herefter vil du efter ca. seks måneder kunne forvente at rokere til en særadvokatur. Du vil opleve, at du hurtigt får kontakt med retterne i Kolding og Horsens og efterforskere hos politiet. Ud over retsarbejdet vil der også være mulighed for at varetage generelle tværgående opgaver internt i anklagemyndigheden.

Vi sætter pris på og giver mulighed for, at vores ansatte udnytter specielle kompetencer, f.eks. IT, fra tidligere ansættelser eller andet. Vi har et ungt, uhøjtideligt og uformelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til personlig udvikling for den enkelte, socialt sammenhold og rummelighed.

I anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi er vi omkring 70 medarbejder, fordelt på tre advokaturer – Advokaturen for Almene Sager, Advokaturen for Specielle Sager samt Advokaturen for Kvalitet og Udvikling.

Som nyansat hos os vil du starte som anklagerfuldmægtig i advokaturen for almene sager. Her vil du især få lejlighed til at udvikle og udfordre dine kompetencer i relation til straffesagsbehandling og retsarbejde.  Du vil få lejlighed til at arbejde med et alsidigt, bredt og nuanceret udsnit af de opgaver, som anklagemyndighedens medarbejdere varetager. Du vil på sigt få mulighed for at rokere til en af de andre advokaturer. Derved sikres du en alsidig uddannelse, der også vil give dig en bred erfaring med flere forskellige specialiserede sagsområder. Du vil desuden få tilknyttet en erfaren mentor, som også vil støtte dig igennem juristernes grunduddannelse.

I dit daglige arbejde hos os vil du have en meget tæt kontakt med politiet om behandlingen af straffesagerne, og du vil hurtigt komme til at møde i retten i Esbjerg og Sønderborg

I anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands politi har vi en målsætning om at levere høj kvalitet og effektivitet. Samtidig har vi et ønske om at fremstå som en åben og serviceminded myndighed, for derigennem at medvirke til at borgernes og samfundets tillid til retssystemet til stadighed fastholdes og styrkes.

En forudsætning for at indfri målsætningen er, at vores vigtigste ressource – medarbejderne – løbende udvikler og dygtiggør sig. Derfor har vi stor opmærksomhed omkring læring, uddannelse, sparring og videndeling. Vores arbejdsplads er præget af forholdsvis mange unge anklagerfuldmægtige og anklagere, hvorfor der hersker en uhøjtidelig stemning, et stort engagement og en udbredt kollegialitet, der bl.a. udmønter sig i gode sociale initiativer og relationer. Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads i en travl hverdag.

I anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi er vi omkring 70 medarbejder, fordelt på tre advokaturer – Advokaturen for Almene Sager, Advokaturen for Specielle Sager samt Advokaturen for Kvalitet og Udvikling.

Som nyansat hos os vil du starte som anklagerfuldmægtig i advokaturen for almene sager. Her vil du især få lejlighed til at udvikle og udfordre dine kompetencer i relation til straffesagsbehandling og retsarbejde.  Du vil få lejlighed til at arbejde med et alsidigt, bredt og nuanceret udsnit af de opgaver, som anklagemyndighedens medarbejdere varetager. Du vil på sigt få mulighed for at rokere til en af de andre advokaturer. Derved sikres du en alsidig uddannelse, der også vil give dig en bred erfaring med flere forskellige specialiserede sagsområder. Du vil desuden få tilknyttet en erfaren mentor, som også vil støtte dig igennem juristernes grunduddannelse.

I dit daglige arbejde hos os vil du have en meget tæt kontakt med politiet om behandlingen af straffesagerne, og du vil hurtigt komme til at møde i retten i Esbjerg og Sønderborg

I anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands politi har vi en målsætning om at levere høj kvalitet og effektivitet. Samtidig har vi et ønske om at fremstå som en åben og serviceminded myndighed, for derigennem at medvirke til at borgernes og samfundets tillid til retssystemet til stadighed fastholdes og styrkes.

En forudsætning for at indfri målsætningen er, at vores vigtigste ressource – medarbejderne – løbende udvikler og dygtiggør sig. Derfor har vi stor opmærksomhed omkring læring, uddannelse, sparring og videndeling. Vores arbejdsplads er præget af forholdsvis mange unge anklagerfuldmægtige og anklagere, hvorfor der hersker en uhøjtidelig stemning, et stort engagement og en udbredt kollegialitet, der bl.a. udmønter sig i gode sociale initiativer og relationer. Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads i en travl hverdag.

I anklagemyndigheden ved Fyns Politi er vi omkring 60 medarbejdere, fordelt på tre advokaturer – Advokaturen for Almene Sager, Advokaturen for Specielle Sager samt Advokaturen for Kvalitet og Udvikling.

Som nyansat hos os vil du starte som anklagerfuldmægtig i en af de tre specialadvokaturer. Her vil du både arbejde med advokaturens specialiserede sager og med de straffesager, der kommer fra lokalstationerne. Du vil efter et år rokere til en af de andre advokaturer, så du er sikker på at få en så alsidig og bred erfaring med flere forskellige specialiserede sagsområder som muligt. Du vil desuden få tilknyttet en erfaren mentor, som også vil støtte dig igennem juristernes grunduddannelse.

I dit daglige arbejde hos os vil du have en meget tæt kontakt med politiet om behandlingen af straffesagerne, og du vil hurtigt komme til at møde i retten i Odense og Svendborg.

I anklagemyndigheden ved Fyns Politi har vi en målsætning om at levere høj kvalitet og effektivitet. Samtidig har vi et ønske om at fremstå som en åben og serviceminded myndighed, for derigennem at medvirke til at borgernes og samfundets tillid til retssystemet til stadighed fastholdes og styrkes.

En forudsætning for at indfri målsætningen er, at vores vigtigste ressource – medarbejderne – løbende udvikler og dygtiggør sig. Derfor har vi stor opmærksomhed omkring læring, uddannelse, sparring og videndeling.

Vores arbejdsplads er præget af en uhøjtidelig stemning, et stort engagement og udbredt kollegialitet.

I anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi er vi omkring 60 medarbejdere (jurister, administrative medarbejdere og politianklagere), organiseret i tre advokaturer: Advokaturen for Kvalitet og Udvikling, der varetager en række opgaver i relation til at sikre kvalitet, udvikling og legalitet i den samlede straffesagskæde i politikredsen, Advokaturen for Almene Straffesager, der behandler sager fra kredsens lokalstationer, herunder arrestantsager, fra indbrudsgruppen og beredskabet samt Advokaturen for Specielle Straffesager, der behandler sager om økonomisk, personfarlig og organiseret kriminalitet fra den centrale efterforskningsafdeling  samt komplicerede særlovssager og færdselssager, herunder tungvognssager fra politikredsens nye opgavefællesskab Tungvognscenter Øst (TCØ), der er en del af Færdselsafdelingen beliggende i Greve.

Som nyansat hos os vil du som udgangspunkt begynde som anklagerfuldmægtig i Advokaturen for Almene Straffesager. Du vil så vidt det er muligt efter ca. 2 år få mulighed for at rokere til en af de andre advokaturer, med henblik på at få en alsidig og bred erfaring med flere forskellige specialiserede sagsområder. Du vil desuden få tilknyttet en erfaren mentor, som også vil støtte dig igennem juristernes grunduddannelse.

I dit daglige arbejde hos os vil du have en meget tæt kontakt med politiet om behandlingen af straffesagerne, og du vil hurtigt komme til at møde i retten i Roskilde og Holbæk.

I anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands politi har vi en målsætning om at levere høj kvalitet og effektivitet. Samtidig har vi et ønske om at fremstå som en åben og serviceminded myndighed, for derigennem at medvirke til at borgernes og samfundets tillid til retssystemet til stadighed fastholdes og styrkes. En forudsætning for at indfri målsætningen er, at vores vigtigste ressource – medarbejderne – løbende udvikler og dygtiggør sig. Derfor har vi stor opmærksomhed på læring, uddannelse, sparring og videndeling. Vores arbejdsplads er præget af en uhøjtidelig stemning, et stort engagement og udbredt kollegialitet.

I anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er vi omkring 60 medarbejdere, fordelt på tre advokaturer – Advokaturen for Almene Sager, Advokaturen for Specielle Sager samt Advokaturen for Kvalitet og Legalitet.

Som nyansat hos os vil du starte som anklagerfuldmægtig i advokaturen for Almene Sager. Her vil du arbejde med et bredt udvalg af forskellige straffesager, som har været efterforsket i en af politikredsens fem lokalstationer eller i udlændingekontrolafdelingen. Du vil endvidere komme til at arbejde med arrestantsager, hvor der er et ekstra tæt samarbejde med politiet under efterforskningen. Vi vil sikre, at du får en så alsidig og bred erfaring i behandlingen af straffesager som muligt. Du vil desuden få tilknyttet en erfaren mentor, som også vil støtte dig igennem juristernes grunduddannelse.

I dit daglige arbejde hos os vil du have en meget tæt kontakt med politiet om behandlingen af straffesagerne, og du vil hurtigt komme til at møde i Retten i Næstved og Retten i Nykøbing Falster.

I anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har vi en målsætning om at levere høj kvalitet og effektivitet. Samtidig har vi et ønske om at fremstå som en åben og serviceminded myndighed, for derigennem at medvirke til at borgernes og samfundets tillid til retssystemet til stadighed fastholdes og styrkes. En forudsætning for at indfri målsætningen er, at vores vigtigste ressource – medarbejderne – løbende udvikler og dygtiggør sig. Derfor har vi stor opmærksomhed omkring læring, uddannelse, sparring og videndeling. Vores arbejdsplads er præget af en uhøjtidelig stemning, et stort engagement og udbredt kollegialitet.

Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi er opdelt i fem advokaturer, der hver ledes af en advokaturchef. Som ny anklager hos os gennemgår du et grundigt uddannelsesforløb, hvor du har en mentor tilknyttet.

Du vil både komme til at arbejde med de mere specialiserede sager, der hører til den advokatur, hvor du starter, og mere almindelige sager fra en lokalstation, f.eks. sager om vold, indbrud og røveri. Du vil senere rokere til en anden advokatur eller til vores ledelsessekretariat.

I dit daglige arbejde vil du have en meget tæt kontakt med politiet om behandlingen af straffesagerne, og du vil hurtigt komme til at møde i retten. Vi har et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor der er en god stemning og plads til sparring med både unge og erfarne kolleger.

I anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi er vi omkring 70 medarbejdere, fordelt på tre advokaturer – Advokaturen for Almene Sager, Advokaturen for Specielle Sager samt Advokaturen for Kvalitet og Udvikling.

Som nyansat anklagerfuldmægtig vil du som udgangspunkt starte i Advokaturen for Almene Sager.
Her vil du arbejde med de straffesager, der kommer fra lokalstationernes efterforskningsafdelinger og fra Beredskabet, bl.a. tyveri, vold, røveri, narko og overtrædelser af særlovgivningen. Når du har lært ”anklagerhåndværket” vil du efter cirka 2 år rokere til en af de andre advokaturer. Kommer du med en særlig baggrund eller erfaring, f.eks. fra advokatverdenen eller domstolene, vil rokering kunne ske hurtigere. Rokeringen sikrer, at du får en så alsidig og bred erfaring med flere forskellige specialiserede sagsområder som muligt. Du vil desuden få tilknyttet en erfaren mentor, som også vil støtte dig igennem anklagerens grunduddannelse.

I dit daglige arbejde hos os vil du have en meget tæt kontakt med politiet om behandlingen af straffesagerne, og du vil hurtigt komme til at møde i Retten i Glostrup med domsmandssager, grundlovsforhør og andre retsmøder.

Personalet i anklagemyndigheden holder til på Albertslund Politigård, som er kredsens hovedstation. I anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi har vi en målsætning om at levere høj kvalitet og effektivitet. Samtidig har vi et ønske om at fremstå som en åben og serviceminded myndighed, for derigennem at medvirke til, at borgernes og samfundets tillid til retssystemet til stadighed fastholdes og styrkes. En forudsætning for at indfri målsætningen er, at vores vigtigste ressource – medarbejderne – løbende udvikler og dygtiggør sig. Derfor har vi stor opmærksomhed omkring læring, uddannelse, sparring og videndeling.

Vores arbejdsplads er præget af en uhøjtidelig stemning, et stort engagement og udbredt kollegialitet. Vi har et godt samarbejde med vores nærmeste samarbejdspartnere; Politiet, Statsadvokaten, Retten, Kriminalforsorgen, Ungesamrådet og kommunerne.

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi er landets største med i alt cirka 235 medarbejdere, heraf cirka 80 jurister. Anklagemyndigheden er organiseret i otte advokaturer. To advokaturer er placeret på stationerne Bellahøj og City, som behandler sager fra de lokale efterforskninger. Politikredsens fire specialadvokaturer: Advokaturen for økonomisk kriminalitet, Advokaturen for særlovskriminalitet, Advokaturen for personfarlig kriminalitet og Advokaturen for organiseret kriminalitet med tilhørende efterforskningsafdelinger er samlet i et nyt fælles anklager- og efterforskningshus. Herudover er der Advokatur Task Force Øst, der er placeret i Karlslunde, og som behandler en bred vifte af sager med relation til rocker- og bandekriminalitet på hele Sjælland og endelig Advokaturen for kvalitet og viden, som er placeret på Politigården.

Kriminalitetsmønstret i København byder alle vore anklagere på store, men samtidig også spændende udfordringer. Som nyansat vil du blive tilknyttet en af de nævnte advokaturer og vil ganske kort efter din ansættelse skulle møde som anklager i Københavns Byret og Retten på Frederiksberg. Efter et par års ansættelse vil du skulle rokere til en af de øvrige advokaturer. Dette for at sikre, at du får en så god og alsidig uddannelse som muligt. Der vil også være mulighed for at gøre tjeneste i Politidirektørens Sekretariat.

I Københavns Politi lægger vi vægt på, at du har en høj faglig standard og udviser helhedssyn, ansvarlighed, engagement og samtidig bidrager til det gode samarbejde mellem advokaturerne, politiet og de administrative medarbejdere. Vi tilbyder til gengæld faglige udfordringer i et uhøjtideligt miljø med rigtig mange og gode kollegaer.

Bornholm er én politikreds og beskæftiger 4 jurister, 60 politiuddannede og 10 kontoruddannede, som alle holder til på politistationen i Rønne. Anklagemyndigheden på Bornholm består af chefanklageren, 2 jurister, 2 politianklagere samt administrativt personale.

I anklagemyndigheden er hovedopgaven forberedelse og gennemførelse af hovedforhandlinger i retten i Rønne, men der er også mere administrativt prægede opgaver, f.eks. behandling af erstatningssager og besvarelse af høringer.

Vi har et stærkt fagligt og socialt fællesskab, en uformel omgangstone og sætter pris på godt humør. Der er nem adgang til faglig sparring samt råd og vejleding fra kolleger og ledelse.

Vi lægger vægt på, at der er mulighed for varierede arbejdsopgaver og kompetenceudvikling, som målrettes mod den enkelte. Vi har også fokus på, at der skal være en fornuftig balance mellem arbejds- og privatliv, og derfor er der mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Bornholm er en ø med et relativt lavt kriminalitetsniveau og en høj opklaringsprocent. Øen har en smuk natur og der er mange sportsaktiviteter, man kan deltage i. Der er let adgang til resten af Danmark med fly- eller færgeforbindelser. Ca. 15.000 ud af øens befolkning på ca. 43.000 personer bor i Rønne.

Anklagemyndigheden i Grønland er ikke advokaturopdelt, og juristerne gør til daglig tjeneste i politikredsens Juridisk Søjle, der behandler alle typer af kriminalsager.

Som anklagerfuldmægtig vil dine hovedopgaver være behandling af alle kriminalsager fra drab til færdselslovsovertrædelser, ligesom du skal forberede og gennemføre hovedforhandlinger i Grønlands Landsret og Retten i Grønland, idet politiuddannet personale møder i kriminalsager ved kredsretterne i Grønland.

De store geografiske afstande indebærer, at nogle hovedforhandlinger foretages på procedurerejser med fly, skib eller helikopter rundt i Grønland. Anklagerfuldmægtige deltager også i Politimesterembedets besøgsrejser til politikredsens regioner for blandt andet at støtte regionen med juridisk bistand samt udøve legalitetskontrol.

Derudover er anklagerfuldmægtiges rolle at vejlede de grønlandske politiregioner i såvel kriminalretlige, civilretlige som processuelle spørgsmål, ligesom det også forventes, at anklagerfuldmægtigen tager del i mere administrativt prægede opgaver, f.eks. udarbejdelse af generelle regler og besvarelse af høringer. Udover retsarbejdet vil der også være mulighed for at arbejde med administrative sager, herunder afgørelser udenfor strafferetsplejen, ved blandt andet at supportere administrativ søjle med juridisk bistand. Der vil også være mulighed for at undervise på politiskolen i blandt andet anklagevirksomhed og kriminalret (strafferet), ligesom der er mulighed for at bidrage til det generelle udviklingsarbejde på det juridiske område. Du er således sikker på at få en så alsidig og bred erfaring med flere forskellige sagsområder som muligt. 

Vi har et stærkt fagligt og socialt fællesskab, en uformel omgangstone og sætter pris på godt humør. Der vil blive taget godt imod dig, og du vil få gode rammer til at løse dine opgaver. Anklagerfuldmægtige i Grønland følger Rigsadvokatens anklageruddannelse, ligesom du vil få tilknyttet en erfaren mentor, som også vil støtte dig igennem juristernes grunduddannelse. Anklagere/anklagerfuldmægtige og senioranklagere vil på samme måde som i danske kredse kunne tilmeldes kurser fra Rigsadvokatens uddannelseskatalog.

I Juridisk Søjle ved Grønlands Politi har vi en målsætning om at levere høj kvalitet og effektivitet. Samtidig har vi et ønske om at fremstå som en åben og serviceminded myndighed, for derigennem at medvirke til at borgernes og samfundets tillid til retssystemet til stadighed fastholdes og styrkes. En forudsætning for at indfri målsætningen er, at vores vigtigste ressource – medarbejderne – løbende udvikler og dygtiggør sig. Derfor har vi stor opmærksomhed omkring læring, uddannelse, sparring og videndeling. Vores arbejdsplads er præget af en uhøjtidelig stemning, et stort engagement og udbredt kollegialitet.

I anklagemyndigheden ved Færøernes Politi er vi omkring 10 medarbejder, der er samlet i én advokatur med en bred opgaveportefølje, som omfatter både almene sager, specielle sager samt kvalitet og udvikling.

Som nyansat hos os vil du starte som anklagefuldmægtig, hvor du kommer til at arbejde med advokaturens specialiserede sager og med de straffesager, der kommer fra politidistrikterne. Da advokaturen behandler alle typer straffesager, er du sikker på at få en så alsidig og bred erfaring med forskellige specialiserede sagsområder som muligt. Du vil desuden få tilknyttet en erfaren mentor, som også vil støtte dig igennem juristernes grunduddannelse.

I dit daglige arbejde hos os vil du have en meget tæt kontakt med politiet om behandlingen af straffesagerne, og du vil hurtigt komme til at møde i Retten ved Færøerne, der ligger i Tórshavn.

I anklagemyndigheden ved Færøernes politi har vi en målsætning om at levere høj kvalitet og effektivitet. Samtidig har vi et ønske om at fremstå som en åben og serviceminded myndighed, for derigennem at medvirke til at borgernes og samfundets tillid til retssystemet til stadighed fastholdes og styrkes. En forudsætning for at indfri målsætningen er, at vores vigtigste ressource – medarbejderne – løbende udvikler og dygtiggør sig. Derfor har vi stor opmærksomhed omkring læring, uddannelse, sparring og videndeling. Vores arbejdsplads er præget af en uhøjtidelig stemning, et stort engagement og udbredt kollegialitet.

En særlig dimension af arbejdet ved Færøerne Politi er det særkende, at politi og anklagemyndighed er en rigsmyndighed, men at den lovgivning, vi arbejder efter, er færøsk.