Retssag

Retssag

Når anklagemyndigheden har sendt en sag i retten, bliver sagen berammet. Det vil sige, at retten fastsætter dato og tidspunkt for retsmøde i sagen. Herefter bliver du og eventuelt andre tiltalte og vidnerne i sagen indkaldt til retsmødet.

Det retsmøde, hvor sagen bliver behandlet, kaldes hovedforhandlingen.​ Når din sag bliver behandlet i retten, vil du oftest have en forsvarer med. Læs mere om dine muligheder for at få beskikket en forsvarer.

​​Hvis du ikke har en forsvarer, skal du i retten selv afhøre vidner og komme med dine bemærkninger om sagen.

I byretten

I byretten starter retsmødet med, at anklageren læser anklageskriftet op. Anklageskriftet beskriver den strafbare handling. Bagefter oplyser din forsvarer, om du kan erkende dig skyldig. Derefter bliver du afhørt – først af anklageren og så af din forsvarer. 

Du har ikke pligt til at udtale dig eller svare på spørgsmål.

Når du er færdig med at afgive forklaring, bliver vidnerne hentet ind i retssalen – ét ad gangen. Hvis vidnet er indkaldt af anklagemyndigheden, bliver vidnet først afhørt af anklageren, derefter af din forsvarer. Hvis vidnet er indkaldt af din forsvarer, bliver vidnet først afhørt af din forsvarer og derefter af anklageren. 

Hvis der er dokumenter, der har betydning for sagen, f.eks. en lægeerklæring eller en straffeattest, læser anklageren dem op, når alle vidner har afgivet deres forklaring. 

Til sidst kommer anklageren og din forsvarer med deres bemærkninger om sagen. Det kaldes proceduren. Under proceduren vil anklageren og din forsvarer tale om skyldspørgsmålet, det vil sige, hvad der taler for og imod, at du er skyldig. Anklageren og din forsvarer vil i deres procedurer også angive, hvilken straf de mener, du bør have, hvis du bliver dømt. 

Når proceduren er afsluttet, har du mulighed for at komme med dine egne bemærkninger. 

Så forlader dommerne retslokalet for at votere. Dommerne overvejer under voteringen, om du er skyldig, og hvilken straf du i givet fald skal have. 

Når dommerne er færdige med at votere, kommer de ind i retslokalet igen og afsiger dommen. I tilståelsessager, der afgøres af en enkelt dommer, vil dommeren i nogle tilfælde afsige dommen uden først at have forladt retslokalet. Det samme gælder i bøde- og færdselssager. 

Alle tilstedeværende skal stå op, når dommen afsiges og læses op.

I nogle tilfælde bliver dommen først afsagt nogle dage efter retsmødet. Dommeren giver besked om, hvornår dommen bliver afsagt. Din forsvarer vil kontakte retten for at få besked om dommens resultat.

I landsretten

I landsretten starter retsmødet med, at byrettens dom bliver læst op. Så bliver du afhørt. Afhøringen starter normalt med, at din forklaring fra byretten bliver læst op. Bagefter har anklageren og din forsvarer mulighed for at stille supplerende spørgsmål. 

Når du er færdig med at afgive forklaring, bliver vidnerne afhørt. Afhøringen starter normalt med, at vidnets forklaring fra byretten bliver læst op. Bagefter kan anklageren og din forsvarer stille supplerende spørgsmål. Vidnerne bliver normalt først afhørt af anklageren og bagefter af din forsvarer.

Når du og alle vidnerne i sagen er afhørt, og anklageren har gennemgået sagens øvrige beviser, kommer anklageren og din forsvarer med deres bemærkninger (proceduren). Du får også mulighed for at komme med dine egne bemærkninger. 

Herefter forlader dommerne retslokalet for at votere (overveje sagen). Dommen afsiges normalt i samme retsmøde. Hvis det ikke er muligt at afsige dom med det samme, fortæller dommeren, hvornår dommen vil blive afsagt. Din forsvarer vil kontakte retten for at få besked om dommens resultat.

Tilståelse

Hvis du tilstår det, politiet har sigtet dig for, vil retsmødet foregå lidt anderledes. 

Der vil ikke blive afhørt vidner, og den øvrige bevisførelse vil være meget begrænset.  Anklageren og din forsvarer – hvis du har én – vil i deres bemærkninger ikke skulle forholde sig til, om du er skyldig, men vil derimod koncentrere sig om, hvilken straf du skal have.