Generelt om anklagemyndighedens tilsynsarbejde

Generelt om anklagemyndighedens tilsynsarbejde

Ramme for anklagemyndighedens tilsynsmodel

Formålet med anklagemyndighedens tilsynsmodel er at sikre en strategisk tilgang til anklagemyndighedens tilsynsvirksomhed, der skal bidrage til et skærpet fokus på væsentlige forhold og risikofaktorer og sikre, at der sættes ind dér, hvor der aktuelt er det største behov.

Med tilsynsmodellen vil vi samtidig i endnu højere grad have fokus på kvalitet og udvikling. Det handler ikke alene om at følge udviklingen og identificere opmærksomhedspunkter, men også om at identificere praktiske barrierer og designe løsninger, der kan implementeres i praksis.

Med henblik på tidligt at kunne gribe ind på områder, hvor der er udfordringer eller potentiale for forbedringer, mødes Rigsadvokaten og statsadvokaterne hvert kvartal for i fællesskab at analysere data og identificere hovedtendenser i udviklingen i politikredsene, herunder om der er tendenser, der giver anledning til yderligere opmærksomhed og eventuel iværksættelse af tilsynsmæssige tiltag.

Læs om rammen for anklagemyndighedens tilsynsmodel

Vurdering af risiko og væsentlighed i anklagemyndighedens tilsyn

Formålet med at vurdere risiko og væsentlighed i tilsynet er at rette opmærksomheden mod væsentlige forhold og generelle problemstillinger samt anvende ressourcerne der, hvor de gør mest gavn. Det betyder også, at man i nogle tilfælde accepterer ikke at iværksætte en indsats på et område, hvor der er identificeret en risiko, når det vurderes, at den er mindre væsentlig.

Læs om vurdering af risiko og væsentlighed i anklagemyndighedens tilsyn