Særligt for dig, der har været udsat for tyveri, indbrud, hærværk eller lignende

Særligt for dig, der har været udsat for tyveri, indbrud, hærværk eller lignende

Fra anmeldelse til eventuel retssag

Har du været udsat for tyveri, indbrud, hærværk eller lignende, kan du anmelde det til politiet.

Politiet vil efterforske sagen, hvis der er spor eller andre oplysninger, der kan føre til, at sagen bliver opklaret. Er der ingen spor eller andre oplysninger, der kan føre til, at sagen bliver opklaret, vil politiet normalt ikke begynde en efterforskning. Din anmeldelse vil da blive registreret hos politiet, og du vil modtage en kvittering for anmeldelsen, men normalt vil du ikke høre mere om sagen.

Hvis politiet vurderer, at der er rimelig grund til at mistænke en bestemt person, sigter politiet ham eller hende for lovovertrædelsen. Når efterforskningen er slut, beslutter anklagemyndigheden, hvad der videre skal ske.

Anklagemyndigheden rejser tiltale, hvis det vurderes, at der er beviser nok til at få en sigtet person dømt. At rejse tiltale betyder, at sagen bliver sendt til retten med et anklageskrift, der beskriver den strafbare handling.

I nogle tilfælde kommer sagen ikke for retten. Det gælder især mindre alvorlige sager, hvor sagen i stedet kan afgøres med f.eks. en bøde.

Hvis sagen må opgives

I nogle sager vurderer politiet, at der ikke er grundlag for at efterforske sagen, for eksempel fordi det forhold, der er anmeldt, ikke er strafbart. Så afviser politiet anmeldelsen, og der sker ikke mere i sagen.

Politiet kan også beslutte at standse efterforskningen. Det kan ske, hvis det viser sig at være umuligt at finde gerningsmanden.

Du kan klage over politiets afgørelse om ikke at efterforske sagen eller standse efterforskningen. Selvom politiet har sigtet en person, kan anklagemyndigheden beslutte ikke at rejse tiltale mod den sigtede. Det kan være fordi, der ikke er beviser nok i sagen.

Hvis det sker, får du et brev fra anklagemyndigheden om, at der ikke bliver nogen straffesag. I brevet står der også, hvordan du kan klage, hvis du er utilfreds med anklagemyndighedens afgørelse. 

Deltagelse i konfliktråd

Du kan i nogle sager vælge at deltage i et konfliktråd. Det er et frivilligt møde mellem dig og gerningsmanden, hvor du kan tale med gerningsmanden om det, der er sket. Læs mere om konfliktråd.

Hvis sagen kommer for retten

Hvis politiet finder gerningsmanden, og sagen skal for retten, sender anklagemyndigheden et brev til dig om, at der er rejst tiltale i sagen. Hvis du skal møde i retten og vidne, får du et brev om, hvor og hvornår det foregår. Læs mere om at vidne i retten her. Du bliver også indkaldt til retten, hvis du har et erstatningskrav mod den tiltalte.

Hvis du ikke skal møde som vidne i retten og heller ikke har et erstatningskrav, kan du altid få oplyst hos anklagemyndigheden, hvor og hvornår retsmødet foregår. Retsmøder er som udgangspunkt åbne for alle.

Hvis du vil kræve erstatning

Hvis dit forsikringsselskab har dækket dit tab, skal du ikke foretage dig yderligere. Har du ikke en forsikring, eller dækker den ikke (hele) dit tab, kan du bede politiet om at tage dit erstatningskrav med, hvis sagen kommer for retten. Så skal politiet have dokumentation for dit tab. Du kan også selv møde op til retsmødet og fremsætte dit krav om erstatning. Politiet kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om erstatning. Læs mere om at søge erstatning på Erstatningsnævnets hjemmeside.

Når sagen er slut

Du kan bede retten eller anklagemyndigheden om at få en kopi af dommen. Hvis du ikke har været indkaldt som vidne i byretten, men har bedt om at få besked om, hvor og hvornår sagen bliver behandlet i byretten, får du også besked, hvis dommen senere bliver anket til landsretten. Du får også besked, hvis du skal vidne i landsretten.