Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Anklagemyndighedens behandling af personoplysninger

Anklagemyndigheden arbejder sammen med politiet for at bekæmpe og retsforfølge kriminalitet. Vi iværksætter også fuldbyrdelse af straffe. Derudover fører vi tilsyn med politiets behandling af straffesager og behandler klager over politiets efterforskning og sagsbehandling.

Vi behandler oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) i straffesager og andre sager inden for strafferetsplejen mv. Det gør vi i overensstemmelse med retshåndhævelsesloven (lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger med senere ændringer). Vi behandler oplysningerne, når det er nødvendigt for at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger. Det kan også være for at fuldbyrde strafferetlige sanktioner eller for at beskytte mod eller forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed. Endelig behandler vi oplysninger, når vi fører tilsyn med politiets behandling af straffesager eller behandler klager og erstatningskrav med hensyn til politiets efterforskning og sagsbehandling.

Vi behandler også personoplysninger, når det af andre grunde er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler os, eller det er nødvendigt for at udføre en opgave i samfundets interesse. Vi behandler i den forbindelse oplysningerne i overensstemmelse med reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning 2016/679 og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til EU’s databeskyttelsesforordning).

Fælles for både retshåndhævelsesloven, EU’s databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven er, at anklagemyndigheden kun må behandle oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering, når det er strengt nødvendigt af hensyn til de formål, der er nævnt ovenfor. Disse oplysninger kaldes særlige kategorier af oplysninger.

Når vi behandler personoplysninger, sker det i vores it-systemer, f.eks. vores sagsbehandlingssystem.

 

Videregivelse af oplysninger

Anklagemyndigheden videregiver regelmæssigt personoplysninger til politiet og domstolene, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet og andre relevante myndigheder. Videregivelsen sker, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse, herunder hvis det følger af lovgivningen, at vi skal videregive oplysningerne.

Anklagemyndigheden overlader endvidere personoplysninger til vores databehandlere, der bl.a. bistår med drift og administration af vores it-systemer.

Anklagemyndigheden videregiver endelig i nogle tilfælde oplysninger til private aktører og udenlandske myndigheder og organisationer.

 

Retsgrundlag

Vi behandler navnlig oplysningerne for at varetage de opgaver, der følger af retsplejeloven, herunder lovens kapitel 10 og 93 a. Endvidere behandler vi bl.a. oplysninger for at varetage opgaver, der følger af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, udleveringsloven og andre love og regler om internationalt samarbejde samt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Vi behandler også oplysninger, når du f.eks. indgiver en anmodning om aktindsigt eller i anden anledning retter henvendelse til os.

 

Dine rettigheder

Retshåndhævelsesloven, EU’s databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven giver dig (”den registrerede”) en række rettigheder. Dine rettigheder fremgår af retshåndhævelseslovens kapitel 4-7 og 22 samt kapitel 3 i EU’s databeskyttelsesforordning og kapitel 6 i databeskyttelsesloven.

Dine rettigheder er i kortfattet form beskrevet i det følgende.

Du har som udgangspunkt ret til at få bekræftet, om vi behandler oplysninger om dig. Dette kaldes din ret til indsigt og betyder, at du også har ret til at få adgang til oplysningerne og få meddelelse om navnlig:

 • formål og retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne,

 • kategorierne af oplysninger og hvorfra de stammer,

 • eventuelle modtagere af oplysningerne,

 • tidsrum eller kriterier for opbevaringen af oplysningerne.

Din ret til at få indsigt i oplysninger kan udsættes til et senere tidspunkt, begrænses eller helt nægtes, hvis det vurderes, at din ret bør vige for andre offentlige eller private interesser, herunder for at

 • undgå, at der lægges hindringer i vejen for officielle eller retlige undersøgelser, efterforskninger eller procedurer,

 • undgå at skade forebyggelsen, afsløringen, efterforskningen eller retsforfølgelsen af strafbare handlinger eller fuldbyrdelsen af strafferetlige sanktioner,

 • beskytte den offentlige sikkerhed,

 • beskytte statens sikkerhed eller

 • beskytte dine eller andres rettigheder.

Af samme årsager kan der også være tilfælde, hvor vi ikke kan oplyse, om vi behandler oplysninger om dig.

Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger om dig og anmode om:

 • at urigtige oplysninger berigtiges,

 • at ufuldstændige oplysninger fuldstændiggøres,

 • at oplysninger slettes, f.eks. hvis de ikke er behandlet korrekt,

 • at behandlingen af oplysninger begrænses, f.eks. hvis du ikke mener, at oplysningerne er rigtige.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har krav på en skriftlig og begrundet afgørelse, hvis vi udsætter, begrænser eller nægter din ret til indsigt i oplysninger, eller hvis du får afslag på en anmodning om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling.


Hvem skal du kontakte

Anklagemyndighedens organisation består af Rigsadvokaten, tre statsadvokaturer med tilhørende politikredse, samt to politikredse for henholdsvis Grønland og Færøerne.

Rigsadvokaten og de tre statsadvokaturer kaldes den centrale anklagemyndighed. Anklagemyndigheden i politikredsene kaldes den lokale anklagemyndighed.

Rigsadvokaten er dataansvarlig for behandling af personoplysninger hos følgende embeder i den centrale anklagemyndighed:

 • Rigsadvokaten

 • Statsadvokaten i København (SAK)

 • Statsadvokaten i Viborg (SAV)

Henvendelser om behandlingen af personoplysninger hos disse embeder i den centrale anklagemyndighed skal derfor rettes til Rigsadvokaten.

Rigsadvokaten har følgende kontaktoplysninger:


Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K
Tlf.: 72 68 90 00, mail: rigsadvokaten@ankl.dk

Dataansvaret for behandlingen af personoplysninger hos Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) er delt mellem SØIK, Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Henvendelser om behandling af personoplysninger hos SØIK kan i første omgang rettes til Rigspolitiet, der – i det omfang henvendelsen ikke henhører under Rigspolitiets dataansvar – kan vejlede om, hvem der er dataansvarlig for den givne behandling af personoplysninger hos SØIK.

Udover den centrale anklagemyndighed er der en lokal anklagemyndighed i hver af landets politikredse. Henvendelser om behandlingen af personoplysninger i den lokale anklagemyndighed skal rettes til Rigspolitiet eller vedkommende politikreds. Hvis du er i tvivl om, hvilken politikreds der er relevant i dit tilfælde, kan du kontakte Rigspolitiet. Du kan læse mere om deres behandling af personoplysninger på Rigspolitiets hjemmeside https://politi.dk/hjemmesiden/politiets-brug-af-personoplysninger.

 

Databeskyttelsesrådgiver

Rigsadvokaten har udpeget en databeskyttelsesrådgiver for Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København og Statsadvokaten i Viborg som inddrages i alle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren har bl.a. til opgave at orientere og rådgive medarbejderne hos den centrale anklagemyndighed om korrekt og sikker behandling af personoplysninger under hensyntagen til de registreredes og andre berørte personers rettigheder og legitime interesser.

Databeskyttelsesrådgiveren samarbejder med Datatilsynet og fungerer som Datatilsynets kontaktpunkt hos Rigsadvokaten.

Derudover kan databeskyttelsesrådgiveren oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandlingen af personoplysninger, herunder hvor du skal rette henvendelse, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i § 31 i retshåndhævelsesloven og artikel 39 i EU’s databeskyttelsesforordning.

Databeskyttelsesrådgiveren hos Rigsadvokaten er:

Anna Alexandra Pontoppidan
Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K
Tlf.: 72 68 90 00, mail: databeskyttelsesraadgiver@ankl.dk

Rigsadvokaten har udpeget Rigspolitiets databeskyttelsesrådgivere til at varetage rollen som databeskyttelsesrådgivere hos SØIK. Rigspolitiet har desuden udpeget databeskyttelsesrådgivere for hele dansk politi, herunder den lokale anklagemyndighed i politikredsene. Du kan læse mere om politiets databeskyttelsesrådgivere og finde deres kontaktinformationer på Rigspolitiets hjemmeside https://politi.dk/hjemmesiden/politiets-brug-af-personoplysninger.

 

Klageadgang

Datatilsynet er tilsynsmyndighed for behandlingen af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet over vores afgørelser om din indsigtsret mv. og over vores behandling af oplysninger om dig.

Du har også ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til behandlingen af dine oplysninger, hvis vi har truffet afgørelse om undladelse, udsættelse, begrænsning eller nægtelse af dine rettigheder efter kapitel 4-6 i retshåndhævelsesloven.

Du kan læse mere om Datatilsynet og se tilsynets vejledning om dine rettigheder som registreret og om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35. 2500 Valby, Tlf.: 33 19 32 00, mail: dt@datatilsynet.dk