Karriere i anklagemyndigheden

Karriere i anklagemyndigheden
kvindelig anklager lytter smilende

I anklagemyndigheden har vi fokus på målrettet karriereudvikling baseret på et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, udfordringer og muligheder ved opgaveskift, rokering og løbende efteruddannelse til gavn for den enkelte og organisationen som helhed.

Læs mere om vores karrierepolitik for jurister

Læs mere om vores karrierepolitik for administrative medarbejdere

Har du en drøm om at blive anklager?

Det er aldrig for sent at få indfriet din drøm. Anklagemyndigheden søger jurister – og særligt gerne jurister med anden erfaring fra arbejdslivet.

Anklagemyndigheden er ved den seneste finanslov blevet styrket med 50 millioner kroner i 2020. Anklagemyndigheden er både for dig, der er nyuddannet jurist, men i høj grad også for dig der allerede har gjort karriere andetsteds og kunne tænke dig at komme helt tæt på strafferetsarbejdet.
Så hvis du brænder for retssamfundet, har et højt fagligt niveau og er klar til at prøve kræfter med retsarbejdet i allerforreste linje – så skal du søge på Justitsministeriets opslag nu.

Som anklager får du:
• et meget selvstændigt arbejde med stort ansvar fra starten
• en et højt kvalificeret, juridisk arbejde inden for både straffe- og særlovgivningen
• et arbejde med mange udviklings- og turneringsmuligheder
• et målrettet uddannelsesforløb
Som anklager skal du
• være robust og parat til at træffe beslutninger hurtigt og af stor betydning
• kunne arbejde selvstændigt og have gennemslagskraft
• trives med en omskiftelig og udviklende hverdag

I anklagemyndigheden arbejder vi hver dag med at skabe retssikkerhed og tryghed og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. Anklagemyndighedens kerneopgave er at retsforfølge strafbare forhold og bidrage til, at Danmark er et af verdens førende retssamfund. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sørge for, at skyldige bliver draget til ansvar, og at uskyldige ikke bliver retsforfulgt. Anklagemyndigheden og politiet arbejder således for, at befolkningen er og føler sig tryg og sikker og arbejder ud fra idealer om objektivitet, uafhængighed og integritet.

I anklagemyndigheden har vi et ambitiøst grunduddannelsesforløb, som er med til at sikre, at vores anklagere har de fornødne faglige og personlige kompetencer i virket som kompetente og robuste anklagere, ligesom vi har et konstant fokus på efter- og videreuddannelse i øvrigt. Hvis du kommer med meget erfaring fra arbejdslivet inden din karriere som anklager, så har vi et særskilt uddannelses- og karriereforløb til dig, ligesom du særskilt vil kunne forhandle din løn efter kvalifikationer.

Anklagere

En anklager skal være uddannet jurist (cand.jur.). Det står i retsplejelovens § 105. Som jurist i anklagemyndigheden har du Justitsministeriet som ansættelsesområde. Du søger på ministeriets jobopslag og anklagemyndigheden deltager i ansættelsessamtalerne. Læs mere om at søge ansættelse.

De første tre år gennemgår du som anklagerfuldmægtig anklagemyndighedens grunduddannelse. Du arbejder i en politikreds og møder i retten, mens du uddanner dig.

Hvis du kommer med relevant juridisk erfaring, så tilrettelægger vi et særligt karriere- og uddannelsesforløb for dig.

Som nyuddannet får du fra starten tilknyttet en mentor, som følger dig de første år. Du arbejder i én af kredsens tre advokaturer (Advokatur for Almene sager, Advokatur for Specielle sager, Advokatur for Kvalitet og Udvikling). Læs mere om kredsenes advokaturer.

Når grunduddannelsens eksamen er bestået, bliver du anklager. Du arbejder fortsat i en politikreds.

Når du har været ansat 4 – 6 år, fortsætter din uddannelse med en 2-årig turnus hos Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København, Statsadvokaten i Viborg eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Rigsadvokaten og de tre statsadvokaturer kaldes den centrale anklagemyndighed, hvor det overordnede ansvar for anklagemyndigheden er placeret. Det er også medarbejdere herfra, som møder som anklagere i landsretten og i Højesteret. Du kan også tage din turnusuddannelse hos Rigspolitiet, hvor en turnus varer 2 – 4 år.

Efter din turnusuddannelse genoptager du typisk arbejdet i en politikreds.

Som erfaren anklager kan du videreuddanne dig på ét af anklagemyndighedens mange kurser. Vi tilbyder naturligvis kurser med anklagerfaglig videreuddannelse, men har også en række kurser om personlig udvikling og ledelse.

Erfarne anklagere kan søge en stilling som senioranklager. Senioranklageren er jurist med bred anklagererfaring, som kan løse alle typer af opgaver i anklagemyndigheden på et højt fagligt niveau. Senioranklageren kan også være mentor for nyansatte, proceskonsulent eller projektleder.

Er du meget specialiseret inden for et strafferetligt område – f.eks. økonomisk kriminalitet – kan du søge en stilling som specialanklager. Der ansættes også specialanklagere uden anklagererfaring til at understøtte anklagemyndighedens faglighed.

Administrative medarbejdere

Anklagemyndighedens administrative medarbejdere er typisk kontoruddannede inden for offentlig administration.

Politi og anklagemyndighed har en række uddannelsesstillinger til kontorelever, som bliver slået op på www.politi.dk eller her på siden under 'Karriere'. Også andre ledige stillinger bliver offentliggjort her.

Uanset om du er uddannet hos politiet eller anklagemyndigheden, eller om du er uddannet uden for organisationen og har erhvervserfaring fra andre arbejdspladser, tager din karriere som administrativ medarbejder i anklagemyndigheden typisk afsæt i en introduktionsstilling tilpasset din erfaring og baggrund. Du gennemgår et målrettet grundforløb, hvor skiftende arbejdsopgaver og specialuddannelse giver dig et solidt kendskab til anklagemyndigheden som arbejdsplads.

I takt med stigende ansvar og selvstændighed i opgaverne arbejdes hen imod funktionen som erfaren administrativ medarbejder (generaliststillingen) eller i retning af specialisering. Det vil være naturligt i løbet af karrieren at have skift mellem specialist- og generalistfunktioner – også uden for anklagemyndigheden.

Ledere

Den lokale anklagemyndighed i de enkelte politikredse ledes af en chefanklager. Chefanklageren er jurist og har betydelig erfaring med behandlingen af straffesager og stort indblik i politiets og anklagemyndighedens arbejdsområder. Chefanklageren har solid ledelsesmæssig erfaring og kan have erfaring fra andre organisationer.

De enkelte afdelinger (advokaturer) i anklagemyndigheden i politikredsene ledes af en advokaturchef. Advokaturchefen er også jurist og har ledelsen af advokaturens opgaver og medarbejdere. Advokaturchefen har solid anklagererfaring og typisk erfaring med ledelse eller anden ekstern erfaring.

I den centrale anklagemyndighed ledes statsadvokaturerne af en statsadvokat, som har en række vicestatsadvokater under sig.

De administrative medarbejdere, som understøtter juristernes arbejde, bliver ledet af en administrativ leder, som indgår lokalt i anklagemyndighedens ledelse. Til stillinger som administrativ leder i anklagemyndigheden sker rekrutteringen bredt blandt såvel anklagemyndighedens dygtige specialister og generalister som medarbejdere og ledere fra politiet og andre organisationer.

Hele anklagemyndigheden ledes af rigsadvokaten, som også er jurist.