Karriere i anklagemyndigheden

Karriere i anklagemyndigheden

Vil du prøve kræfter med retsarbejdet i allerforreste linje?

Anklagemyndigheden leder både efter dig, der er nyuddannet jurist, men i høj grad også dig, der allerede har gjort karriere andetsteds og kunne tænke dig at komme helt tæt på strafferetsarbejdet.

Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads, gode kollegaer, en meget omskiftelig hverdag samt attraktive løn- og ansættelsesvilkår, afhængig af kvalifikationer. 

Som anklager får du
• et meget selvstændigt arbejde med stort ansvar fra første dag
• et højt kvalificeret, juridisk arbejde inden for både straffe- og særlovgivningen
• et arbejde med mange udviklings- og turneringsmuligheder inden for Justitsministeriets område
• et målrettet uddannelsesforløb, der ruster dig til anklageropgaven og giver dig kompetencer, som vil komme dig til gode som jurist i både mundtlig og skriftlig formidling.

Som anklager skal du
• være robust og parat til at træffe beslutninger hurtigt og af stor betydning
• kunne arbejde selvstændigt og have gennemslagskraft
• trives med en omskiftelig og udviklende hverdag.

 

Anklagemyndigheden

I anklagemyndigheden arbejder vi hver dag med at skabe retssikkerhed og tryghed og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. Anklagemyndighedens kerneopgave er at retsforfølge strafbare forhold og bidrage til, at Danmark er et af verdens førende retssamfund. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sørge for, at skyldige bliver draget til ansvar, og at uskyldige ikke bliver retsforfulgt. Anklagemyndigheden og politiet arbejder således for, at befolkningen er og føler sig tryg og sikker og ud fra idealer om objektivitet, uafhængighed og integritet.

 

Et målrettet og ambitiøst uddannelsesforløb

I anklagemyndigheden har vi et ambitiøst grunduddannelsesforløb, som er med til at sikre, at vores anklagere har de fornødne faglige og personlige kompetencer i virket som kompetente og robuste anklagere, ligesom vi har et konstant fokus på efter- og videreuddannelse i øvrigt. Hvis du kommer med stor erfaring fra arbejdslivet inden din karriere som anklager, tilbyder vi et særskilt uddannelses- og karriereforløb til dig, ligesom du særskilt vil kunne forhandle din løn efter kvalifikationer på konkurrencedygtige vilkår.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til anklager Jack Kragh Hurup på tlf. 3030 7584. Det er en forudsætning for stillingen, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.

 

Karriere i anklagemyndigheden

Som nyansat i anklagemyndigheden gør man oftest tjeneste i en politikreds. Her vil du opleve et tæt samarbejde med politiet, et selvstændigt ansvar ved at møde i retten fra starten af ansættelsen og gode og dygtige kollegaer, som du kan sparre med.

Du får fra starten tilknyttet en mentor, som følger dig de første år. Du arbejder i én af kredsens tre advokaturer (Advokatur for Almene sager, Advokatur for Specielle sager, Advokatur for Kvalitet og Udvikling).

 

Som anklagerfuldmægtig (nyuddannede og jurister med få års erfaring)

Som nyuddannet eller med få års relevant erfaring er forløbet typisk, at du de første tre år som anklagerfuldmægtig gennemgår anklagemyndighedens grunduddannelse. Du arbejder i en politikreds og møder i retten, mens du uddanner dig. Grunduddannelsen er bygget op af 9 moduler, og du bliver fra eksperter på deres respektive områder, oplært i alt straffeproces og metode, vidneafhøring og vidnepsykologi, legalitet, straffesagsbehandling, kommunikation og pressehåndtering.. Når grunduddannelsens eksamen er bestået, bliver du anklager.

Når du har været ansat i ca. 4 – 6 år, fortsætter din uddannelse med en 2-årig turnus hos Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København, Statsadvokaten i Viborg eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Rigsadvokaten og de tre statsadvokaturer kaldes den centrale anklagemyndighed, hvor det overordnede ansvar for anklagemyndigheden er placeret. Det er også medarbejdere herfra, der møder som anklagere i landsretten og i Højesteret. Du kan også tage din turnusuddannelse hos Rigspolitiet, hvor en turnus varer 2 – 4 år. Efter din turnusuddannelse genoptager du typisk arbejdet i en politikreds.

 

Som anklager (jurister med 5-10 års erfaring)

Har du 5-10 års relevant erfaring, som anklagemyndigheden vurderer relevant for anklagergerningen, så har du allerede oparbejdet erfaring fra arbejdsmarkedet, robusthed og stor faglighed.
Du vil derfor blive lønindplaceret som specialkonsulent og bære titlen anklager allerede fra starten af. Du vil deltage i et komprimeret uddannelsesforløb, hvor de væsentligste faktorer om bl.a. retorik i retten vil blive behandlet. Du vil videre efter ca. 1½-2 år komme i et komprimeret turnusforløb ved en regionalstatsadvokat i ca. 6 mdr., hvor du vil møde som anklager i landsretten. 

Når turnus er afsluttet, vil du som erfaren anklager kunne videreuddanne dig på ét af anklagemyndighedens mange kurser. Vi tilbyder naturligvis kurser med anklagerfaglig videreuddannelse, men har også en række kurser om personlig udvikling og ledelse.

Erfarne anklagere kan søge en stilling som senioranklager. Senioranklageren er jurist med bred anklagererfaring, som kan løse alle typer af opgaver i anklagemyndigheden på et højt fagligt niveau. Senioranklageren kan også være mentor for nyansatte, proceskonsulent eller projektleder.

Er du meget specialiseret inden for et strafferetligt område – f.eks. økonomisk kriminalitet – kan du søge en stilling som specialanklager. Der ansættes også specialanklagere uden anklagererfaring til at understøtte anklagemyndighedens faglighed.

Læs mere om vores karrierepolitik for jurister

 

Administrative medarbejdere

Anklagemyndighedens administrative medarbejdere er typisk kontoruddannede inden for offentlig administration.

Politi og anklagemyndighed har en række uddannelsesstillinger til kontorelever, som bliver slået op på www.politi.dk eller her på siden under 'Karriere'. Også andre ledige stillinger bliver offentliggjort her.

Uanset om du er uddannet hos politiet eller anklagemyndigheden, eller om du er uddannet uden for organisationen og har erhvervserfaring fra andre arbejdspladser, tager din karriere som administrativ medarbejder i anklagemyndigheden typisk afsæt i en introduktionsstilling tilpasset din erfaring og baggrund. Du gennemgår et målrettet grundforløb, hvor skiftende arbejdsopgaver og specialuddannelse giver dig et solidt kendskab til anklagemyndigheden som arbejdsplads.

I takt med stigende ansvar og selvstændighed i opgaverne arbejdes hen imod funktionen som erfaren administrativ medarbejder (generaliststillingen) eller i retning af specialisering. Det vil være naturligt i løbet af karrieren at have skift mellem specialist- og generalistfunktioner – også uden for anklagemyndigheden.

Læs mere om vores karrierepolitik for administrative medarbejdere

 

Ledere

Den lokale anklagemyndighed i de enkelte politikredse ledes af en chefanklager. Chefanklageren er jurist og har betydelig erfaring med behandlingen af straffesager og stort indblik i politiets og anklagemyndighedens arbejdsområder. Chefanklageren har solid ledelsesmæssig erfaring og kan have erfaring fra andre organisationer.

De enkelte afdelinger (advokaturer) i anklagemyndigheden i politikredsene ledes af en advokaturchef. Advokaturchefen er også jurist og har ledelsen af advokaturens opgaver og medarbejdere. Advokaturchefen har solid anklagererfaring og typisk erfaring med ledelse eller anden ekstern erfaring.

I den centrale anklagemyndighed ledes statsadvokaturerne af en statsadvokat, som har en række vicestatsadvokater under sig.

De administrative medarbejdere, som understøtter juristernes arbejde, bliver ledet af en administrativ leder, som indgår lokalt i anklagemyndighedens ledelse. Til stillinger som administrativ leder i anklagemyndigheden sker rekrutteringen bredt blandt såvel anklagemyndighedens dygtige specialister og generalister som medarbejdere og ledere fra politiet og andre organisationer.

Hele anklagemyndigheden ledes af rigsadvokaten, som også er jurist.