Anklager

Anklager

Anklageren er jurist og har gennemført den treårige grunduddannelse for anklagere. Anklageren kan føre straffesager i landsretten.

Opgaven 

 • Møder som anklager i byretten og landsretten

 • Behandler mere omfattende straffesager

 • Sikrer kvalitet og legalitet af politiets arbejde

 • Samarbejder tværfagligt navnlig med politiet

 • Formidler sin viden til kollegaer, politiet og andre myndigheder

 • Kontakt til borgere og pressen

 • Udvikler aktivt egne kompetencer og er mentor for anklagerfuldmægtige 

Kompetencer

 • Håndterer vanskelige situationer og viser rodfæstethed under pres

 • Har gennemslagskraft i retten, i organisationen, overfor samarbejdspartnere og omverdenen

 • Træffer beslutninger selvstændigt og fleksibelt

 • Prioriterer ud fra vigtighed, risiko og ressourcebehov

 • Tilegner sig hurtigt og sikkert ny faglig viden

 • Ser ud over egen faggrænse og har forståelse for, at opgaven indgår i en helhed

Mød en anklager

Anklager Henrik Fussing Ørsted har sin daglige gang hos Rigsadvokaten.

"At være anklager er en myndighedsudøvelse, der er nødvendig i et samfund - der er konsekvenser ved handlinger. Det er en væsentligt opgave, vi varetager," fortæller han.

 

Anklager & Turnus

Når du har gennemført grunduddannelsen, kan du kalde dig anklager. Du kan nu selvstændigt behandle mere omfattende straffesager, og det tværfaglige samarbejde med politiet falder dig naturligt. Udover dit arbejde med straffesagerne bliver du måske inddraget i projekter i politikredsen. Og du bidrager i vidt omfang i den videndeling, der foregår i din advokatur. Du er nu parat til at komme i turnus og føre straffesager for landsretten.

Det vi kalder turnus, kan søges efter cirka tre-fire års ansættelse. Turnus er en uddannelsestilling, som udgangspunkt af to års varighed, og er et obligatorisk led af din samlede uddannelse. Turnus kan påbegyndes, når grunduddannelsen er gennemført, og politikredsen har vurderet, at du er turnusmoden. Turnus vil for langt de fleste betyde ansættelse hos en regional statsadvokat i enten Viborg eller København eller hos Rigsadvokaten.

Under turnus opnår du et væsentligt kvalifikationsløft og får erfaringer med klage- og tilsynssager, med ankesager og med at arbejde i en central myndighed, hvorved dit blik for de samlede organisationsopgaver skærpes.  

Hos statsadvokaten behandles blandt andet de straffesager, der ankes til landsretten. Både den dømte og anklagemyndigheden kan anke. I forbindelse med behandlingen af ankesagerne er det din opgave at vurdere, om byrettens dom er tilfredsstillende for anklagemyndigheden, eller om der eksempelvis skal påstås en højere straf.

Når sagerne ankes, er det dig, der møder som anklager i landsretten. Du får også træning i at håndtere nævningesager i by- og landsret. Hos statsadvokaten vil du under kyndig vejledning få mulighed for at fordybe dig i store sager og tunge juridiske problemstillinger. Og du kommer også til at beskæftige dig med det overordnede tilsyn med politikredsene.

Hos Rigsadvokaten behandles blandt andet sager, der skal i Højesteret. Rigsadvokaten varetager også en række faglige udviklingsopgaver i anklagemyndigheden inden for en række fokusområder som it-kriminalitet, økonomisk kriminalitet og rocker- og bandekriminalitet.

Vi lægger vægt på, at vores ansatte kan opnå så bred en uddannelse som muligt. Derfor kan din turnus også være hos Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller i Justitsministeriets departement.

Hvis din turnus foregår et andet sted end hos end regional statsadvokat, arbejder du sideløbende som anklager i landsretten. Det er vigtigt, at du bevarer kontakten med vores kerneydelse, som jo er retssagerne.

Ligesom på grunduddannelsen er der et læringsforløb, som du skal igennem under din turnus. Turnus afsluttes med en evaluering af dig.

Løn

Faglig videreudvikling

Du kan vælge fra de uddannelsestilbud, vi har designet til anklagere. Det er vores ambition, at alle medarbejdere løbende videreudvikler deres kompetencer.

Vi har både fagspecifikke kurser og personlige udviklingsforløb. Vi tilbyder også, at du kan deltage i advokatuddannelsen, så du får bestalling som advokat. Hvis du har de rette forudsætninger, vil du på længere sigt kunne deltage i lederudviklingsforløb og egentlig lederuddannelse – eksempelvis moduler på den fleksible masteruddannelse. Læs mere om vores uddannelsestilbud i Anklagemyndighedens uddannelseskatalog.

 

Karriereafklaringsforløb

Efter turnus har du mulighed for at deltage i karriereafklaringsforløbet. Det er et uddannelsesforløb målrettet til erfarne anklagere og senioranklagere. Uddannelsen skal først og fremmest hjælpe anklagerne til at blive skarpere på egne karriereønsker og eget erhvervspotentiale. Uddannelsen retter sig både mod en ledelsesmæssig og en faglig karriere i anklagemyndigheden og mod eventuelle eksterne karrieremuligheder.

Faglig ledelse og karriereafklaring er de gennemgående temaer i forløbet. Som led i uddannelsen udfylder anklagerne en personlighedstest, der sammen med udsagn fra kolleger sætter rammen for et personligt coachingforløb. Rigsadvokaten varetager uddannelsen i samarbejde med to erhvervspsykologer.

Forløbet strækker sig over fem måneder og indeholder teoretiske moduler, individuel coaching og en uges praktik, hvor du afprøver et karriereønske i praksis.

 

Mentor

Som anklager kan du blive mentor. Mentor stammer fra græsk og betyder en ven og hjælper. Grunduddannelsen som anklager er bygget op omkring en mentorordning. Vores mentorer er erfarne anklagere, der er uddannet på vores mentortræningsprogram. Mentoren er anklagerfuldmægtigens vigtigste sparringspartner. Mentoren hjælper med at sikre afklaring, motivation og læring.

Mentorens vigtigste opgaver er at være hjælpsom, nysgerrig og engageret i den udvikling, der sker under grunduddannelsen. Mentoren har fokus på at skabe de bedste, individuelle læringsbetingelser for anklagerfuldmægtigen.

 

Fremdrift i karrieren er op til dig

Men du kommer ikke til at gro fast. Vi tager personlig udvikling alvorligt og lægger vægt på, at vores medarbejdere har stor erfaring og viden. Vi gør meget for, at arbejdet som anklager skal være spændende og udviklende gennem hele din karriere.

Men det er også naturligt, at nogle medarbejdere på et tidspunkt vælger at søge nye udfordringer. Når du søger ud efter en karriere som anklager, bliver du samtidig en slags visitkort for os. Vi ved, at anklagere er i høj kurs på det juridiske arbejdsmarked – det omdømme vil vi gerne værne om.

Vi ser gerne, at medarbejderne udvikler sig ved ansættelse uden for anklagemyndigheden – for en kortere eller længere periode. Du kan derfor få orlov til at afprøve et karrierealternativ.

 

Tilbage til karriereveje i anklagemyndigheden