Er du pårørende til et barn udsat for seksuelt overgreb?

Er du pårørende til et barn udsat for seksuelt overgreb?

Anmeldelse

En mistanke om, at der er begået et seksuelt overgreb mod ens barn, er chokerende for en far eller mor. Det gælder også for andre pårørende til barnet.

I den situation kan det virke uoverskueligt og hårdt at skulle igennem en politiundersøgelse og måske en retssag. Men det er nødvendigt for at få fuld klarhed over, hvad der er sket med barnet. Det er også den eneste måde at få draget den skyldige til ansvar på.

Politiet og anklagemyndigheden ved, at det er en følelsesmæssigt krævende proces. De vil gøre deres bedste for at hjælpe dig og dit barn undervejs.  

Kontaktperson

Når der bliver anmeldt et seksuelt overgreb mod et barn, udpeger politiet straks en kontaktperson, som du og dit barn kan ringe til, hvis I har spørgsmål eller har brug for at tale om sagen.

Bistandsadvokat

Et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb, kan få en gratis advokat. Det kaldes en bistandsadvokat. Denne advokat skal varetage barnets interesser under hele straffesagen.

Politiets afhøring af børn og unge

Når der er mistanke om, at der er begået et seksuelt overgreb mod et barn, begynder politiet at efterforske sagen. Politiet starter normalt efterforskningen med at tale med den, der har anmeldt overgrebet, og med andre, der kender noget til sagen. Det er normalt helt afgørende at høre barnets egen forklaring om, hvad der er sket.

Afhøringen af barnet vil ske hurtigst muligt efter anmeldelsen. Det kan enten foregå som en almindelig afhøring eller som en afhøring, der optages på video. Det afhænger af barnets alder. I tiden frem til afhøringen er det vigtigt, at voksne så vidt muligt undgår at spørge barnet om overgrebet. Spørgsmålene kan forstyrre barnets hukommelse og gøre det sværere for politiet at finde ud af, hvad der rent faktisk er sket.

Videoafhøring

Børn under 15 år bliver som udgangspunkt afhørt til video  i sager vedr. seksualforbrydelser. Det betyder, at barnets forklaring bliver optaget på video. Videoen kan bruges som bevis under retssagen, så barnet ikke skal vidne i retten. Den politibetjent, der skal videoafhøre dit barn, er specielt uddannet til det.

Normalt besøger politibetjenten barnet i hjemmet inden afhøringen. Her får dit barn blandt andet at vide, hvor og hvordan afhøringen skal foregå. På den måde bliver barnet bedre forberedt på afhøringen og mere tryg ved, hvad der skal ske. Formålet med hjemmebesøget er, at dit barn skal have set og talt med den person, der senere skal foretage afhøringen. Men dit barn bliver ikke spurgt om overgrebet under dette besøg. Hjemmebesøget giver politibetjenten et indtryk af dit barn og dets sproglige udvikling. Det gør det lettere at forberede en god afhøring.

Videoafhøringen foregår normalt i et såkaldt børnehus, som er særligt indrettet til formålet. Som regel er kun barnet og politibetjenten til stede i lokalet. Hvis der er brug for det, er der også en tolk. Er det nødvendigt at gøre barnet mere tryg ved situationen, kan der også være en person til stede, som barnet kender godt. Det kan f.eks. være en pædagog fra barnets daginstitution, en bedsteforælder eller et andet familiemedlem. Det må ikke være én, som skal vidne i sagen senere.

Videoafhøringen bliver samtidig vist på en tv-skærm i et andet lokale i børnehuset. Her sidder den politibetjent, som behandler sagen, en anklager, barnets bistandsadvokat og forsvareren for den mistænkte. Der deltager også en repræsentant fra kommunens sociale myndigheder, der skal støtte barnet og være med til at sikre, at afhøringen foregår så skånsomt som muligt.

Forældre eller nære pårørende må ikke overvære afhøringen. Men hvis du følger barnet til afhøringen, er der et sted i børnehuset, hvor du kan vente på dit barn, indtil afhøringen er færdig.

Den mistænkte må heller ikke overvære afhøringen, men kan senere gennemse optagelsen sammen med sin forsvarer. 

Unge på 15 år eller derover bliver som udgangspunkt indkaldt til almindelig afhøring hos politiet og vil eventuelt blive indkaldt som vidne i retten. En almindelig afhøring foregår i et lokale på politistationen. Normalt er det kun den unge og politibetjenten, der er til stede i lokalet. Bistandsadvokaten og en repræsentant fra kommunen kan også være til stede. Det, den unge fortæller, bliver skrevet ned i en afhøringsrapport.

Lægeundersøgelse

Politiet vil fortælle dig, om der er brug for en lægeundersøgelse. Det er frivilligt, om du vil lade dit barn blive undersøgt af en læge, men i nogle sager er det nødvendigt for at sikre bevis. Du skal give tilladelse (samtykke) til undersøgelsen. Barnet bliver undersøgt på skadestuen, Center for Voldtægtsofre eller Center for Seksuelle Overgreb af personer, der er uddannet til at undersøge ofre for seksuelle overgreb.

Afhøring af børn og unge i retten

Hvis barnets eller den unges forklaring er optaget på video, skal han eller hun normalt ikke vidne i retten. I stedet bliver optagelsen afspillet under retssagen. Hvis barnet eller den unge har været til almindelig afhøring hos politiet, kan han eller hun derimod blive indkaldt til at afgive vidneforklaring i retten. Hvis barnet eller den unge bliver indkaldt som vidne i retten, har han eller hun pligt til at komme. Bistandsadvokaten ledsager barnet eller den unge i retten og kan også fortælle, hvordan retsmødet vil foregå. Du kan læse mere om at vidne i retten her.

Du kan være til stede i retten, hvis du ikke selv skal afgive vidneforklaring. Hvis du skal afgive vidneforklaring, kan du være til stede, efter at du har afgivet forklaring.

Dørene bliver normalt lukket, når barnet eller den unge afgiver forklaring i retten. Det betyder, at der ikke må være tilhørere til stede – som udgangspunkt heller ikke barnets eller den unges forældre. Det samme gælder, når videooptagelsen af barnets eller den unges afhøring bliver afspillet. Her kan du læse mere om lukkede døre og særlige hensyn, der kan tages..

Læs om hele straffesagens forløb.

Erstatning

Børn, der har været udsat for et seksuelt overgreb, kan søge om erstatning. Staten betaler erstatningen og kan senere opkræve beløbet hos gerningsmanden. Barnets bistandsadvokat kan besvare eventuelle spørgsmål om erstatning. Advokaten kan også hjælpe med at opgøre erstatningskravet og fremsætte det på barnets vegne.

Læs mere om erstatning efter offererstatningsloven og om muligheden for en bistandsadvokat.

Besked om løsladelse

I nogle sager kan du bede politiet om at få besked, når gerningsmanden har afsonet sin straf eller bliver prøveløsladt. Det gælder f.eks. sager om grovere vold eller seksualforbrydelser. Du kan også bede politiet om at underrette dig om bl.a. gerningsmandens første uledsagede udgang fra fængslet.

Det er en betingelse, at gerningsmanden har været varetægtsfængslet inden dommen.

Din bistandsadvokat eller politiet kan fortælle dig om dine muligheder.

Hvem kan hjælpe?

Hvis du har brug for råd eller vejledning udover den, du får af politiet, anklagemyndigheden eller din bistandsadvokat, er der flere steder, du kan henvende dig. Kommunen kan ofte hjælpe, hvis du og/eller dit barn har brug for støtte på grund af det seksuelle overgreb. Egen læge kan også i nogle tilfælde henvise barnet til en psykolog.

Her kan du læse mere om, hvilke øvrige rådgivningstilbud der er for forældre og pårørende til børn, der har været udsat for et seksuelt overgreb