Opsamlinger

Opsamlinger

Læs opsamlinger på anklagemyndighedens tematilsyn.

Opsamlinger

Læs opsamling for 1. halvår 2019.

 

Opsamling på tematilsyn om digitale sexkrænkelser 1. halvår 2020

Politiet og anklagemyndigheden har de seneste år haft stor fokus på behandlingen af sager om digitale sexkrænkelser, herunder i politiets møde med forurettede, offerrådgivning samt fokus på anklagemyndighedens behandling af sagerne.

Rigsadvokaten har modtaget de regionale statsadvokaters opsamling på det gennemførte tematilsyn om digitale sexkrænkelser, som har omfattet alle landets politikredse i 1. halvår 2020. Tilsynet har i perioden haft fokus på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved behandlingen af disse sager.

Som det fremgår af opsamlingen, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fortsat for lang, om end der er en positiv udvikling i sagsbehandlingstiden generelt set over hele tilsynsperioden. En del af forklaringen på den fortsat for lange gennemsnitlige sagsbehandlingstid ses ifølge opsamlingen at have baggrund i, at der er afgjort en række ældre forhold i perioden.

Rigsadvokaten har i den forbindelse noteret sig, at anmeldte forhold om digitale sexkrænkelser nu generelt påføres de rette søgenøgler i politiets sagsstyringssystem. Dette var således et fokusområde for tilsynet i 2019 og betyder, at det nu er muligt mere retvisende at følge sagområdet statistisk. Rigsadvokaten har også noteret sig, at der fra 1. til 2. kvartal 2020 er sket en stigning i andelen af forhold, hvor den forurettede vejledes korrekt om muligheden for at få politiets bistand til sletning af det krænkende materiale.

Det er samlet set Rigsadvokatens vurdering, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på området stadig ikke har nået et tilfredsstillende niveau. Rigsadvokaten deler derfor også de regionale statsadvokaters vurdering af, at der fortsat er behov for at følge udviklingen på området med henblik på bl.a. at sikre, at den forholdsvis positive udvikling fastholdes. Det skal ses i sammenhæng med, at det samlet set er de regionale statsadvokaters vurdering, at der er stort ledelsesmæssigt fokus på området i politikredsene, og at det på baggrund af de iværksatte initiativer er statsadvokaternes forventning, at sagsbehandlingstiderne fortsat vil falde.

Rigsadvokaten vil sammen med statsadvokaterne drøfte udviklingen på området og overveje behovet for at iværksætte yderligere tiltag på området i 2021.

Rigsadvokaten har orienteret Rigspolitiet om statsadvokaternes opsamling på tematilsynet.

Læs opsamling for 1. halvår 2020.

Fokus på sager om internetbedrageri

I december 2018 blev der oprettet et nyt landsdækkende center (LCIK) under Københavns Politi, for at styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet på internettet.

LCIK har bl.a. kompetencen til at henlægge visse sager om bedrageri og misbrug af betalingskortoplysninger begået på internettet.
Statsadvokaten i København har gennemført et tematiseret tilsyn med LCIK i 4. kvartal 2019 for at sikre en korrekt og ensartet praksis for henlæggelse af sager om internetbedrageri.

Rigsadvokaten har modtaget en opsamling på tematilsynet fra Statsadvokaten i København og har i den forbindelse noteret sig, at der er sket en ophobning af sager i LCIK, herunder sager til henlæggelse. Rigsadvokaten har dog også samtidig noteret sig, at udviklingen i sagsproduktionen i LCIK har været stærkt stigende i løbet af 2019.

Rigsadvokaten finder samlet set resultatet af tematilsynet, som har været koncentreret om praksis for henlæggelse af sager i LCIK, tilfredsstillende. Tematilsynet giver derfor ikke anledning til iværksættelse af yderligere initiativer eller udviklingstiltag og udgår af den centrale tilsynsplan.

Statsadvokaten i København har dog også i 2020 fortsat stor fokus på udviklingen i sagsbeholdningen og på sagsbehandlingen i LCIK i forbindelse med det løbende tilsyn.

Du kan læse opsamlingen på tematilsynet her.
 

Opsamling på tematilsyn om kontaktpersonordningen

Kontaktpersonordningen skal overordnet sikre, at borgere, der er i kontakt med politiet eller anklagemyndigheden i sager om alvorligere kriminalitet, bliver mødt og hjulpet ordentligt fra første kontakt til sagens afslutning. De regionale statsadvokater har i 1. halvår 2020 gennemført et tematiseret tilsyn med ordningen. Formålet med tilsynet har været at afdække, om politikredsene udpeger en kontaktperson for forurettede i de relevante sager, samt om de fastsatte retningslinjer i Rigspolitiets vejledning på området fra 2019 følges.

Rigsadvokaten har modtaget de regionale statsadvokaters opsamling på det gennemførte tematilsyn.

Som det fremgår heraf, udpeges der endnu ikke i politikredsene i tilstrækkelig grad en kontaktperson i de relevante sager. Desuden følger det af opsamlingen, at politikredsene ligeledes ikke i fuldt tilfredsstillende omfang vejleder og underretter den forurettede i overensstemmelse med Rigspolitiets vejledning fra 2019.

Rigsadvokaten har i den forbindelse noteret sig, at der fra 1. kvartal til 2. kvartal 2020 har været en positiv udvikling i andelen af sager, hvor der udpeges en kontaktperson til den forurettede. Desuden har politikredsene over for de regionale statsadvokater redegjort for iværksatte initiativer på området med henblik på at sikre yderligere implementering af kontaktpersonordningen.

Rigsadvokaten deler statsadvokaternes vurdering af, at politikredsenes anvendelse af kontaktpersonordningen endnu ikke er på det ønskede niveau. Rigsadvokaten finder samlet set, at resultatet af tilsynet ikke er tilfredsstillende.

Rigsadvokaten har dog samtidig noteret sig, at det – med baggrund i politikredsenes store fokus på ordningens anvendelse – er de regionale statsadvokaters forventning, at den positive udvikling vil fortsætte fremadrettet, ligesom statsadvokaterne som led i det løbende tilsyn med politikredsene fortsat vil have stort fokus på området.

Rigsadvokaten vil sammen med de regionale statsadvokater inden udgangen af 2020 gøre status for udviklingen på området i 2. halvår 2020 og i den forbindelse vurdere, om der er behov for at iværksætte yderligere initiativer.

Rigsadvokaten har orienteret Rigspolitiet om statsadvokaternes opsamling på tematilsynet.

Du kan læse opsamlingen på tematilsynet her.