Tematilsyn om videoafhøring af børn

Tematilsyn om videoafhøring af børn

03. december 2019

Tematilsynet om videoafhøring af børn fortsætter efter en ny model.

Anklagemyndigheden fører et særligt tilsyn med, om videoafhøring af børn foretages hurtigst muligt efter politianmeldelsen - både for at sikre beviserne i sagen og for at skåne barnet mest muligt.

Udgangspunktet er, at videoafhøring af børn skal foretages hurtigst muligt, og hvis det er praktisk muligt som udgangspunkt inden for en uge fra anmeldelsen.

Som det fremgår af opsamlingen for 1. halvår 2019, er der i alle politikredse blevet arbejdet på at forbedre sagsbehandlingstiderne. Det er bl.a. sket gennem iværksættelsen af en række lokale initiativer, som de regionale statsadvokater løbende vurderer og drøfter med politikredsene.

Med henblik på at fastholde fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden til et acceptabelt niveau i alle politikredse, har Rigsadvokaten sammen med Rigspolitiet indført en ny, landsdækkende model for en målrettet opfølgning på området og en mere fokuseret indsats i forhold til udfordrede politikredse. Modellen har fået navnet ”Trafiklyset” og indebærer, at de enkelte politikredse indplaceres i tre forskellige kategorier – henholdsvis kategori grøn, kategori gul og kategori rød.

Samlet set er det Rigsadvokatens vurdering, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på landsplan bør nedbringes yderligere, og at der derfor skal arbejdes på at sikre, at alle sager behandles så hurtigt, som det er praktisk muligt og fagligt forsvarligt. Derfor fortsætter det særlige tilsyn på området efter ”Trafiklys-modellen”.

Du kan læse opsamlingen på tematilsynet om videoafhøring af børn for 1. halvår 2019 her.

Tematilsynet er stadig en del af den centrale tilsynsplan, som du kan finde her.