Vores mål

Vores mål

Vi arbejder for retfærdighed

I anklagemyndigheden arbejder vi hver dag med at skabe retssikkerhed og tryghed og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. Vores kerneopgave er at retsforfølge strafbare forhold, og vi bidrager til, at Danmark er et af verdens førende retssamfund.

Fastlæggelsen af opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i Justitsministeriets koncerns mission og vision og politiets og anklagemyndighedens fælles mission og vision:

Mission

Vision

Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper.

Justitsministeriet skal levere højt kvalificeret problemløsning, der understøtter regeringens mål.


Justitsministeriet skal agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivitet på tværs af hele retsområdet.

Justitsministeriet skal være en åben og serviceorienteret samarbejdspartner, der bidrager rettidigt og brugbart.

 

 

Mission

Vision

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed.

Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.

Vi skaber tryghed.

I samarbejde med det øvrige samfund sikrer politiet og anklagemyndigheden, at Danmark er et trygt og sikkert land.

 

 

Fire fokuspunkter for anklagemyndigheden

Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi for 2019 indeholder i alt fire fokuspunkter, som vi vil have særligt fokus på i året:

  • Kultur og værdier.

  • Kriminalitetsbilledet og anklagerfaglige fokusområder.

  • Kvalitet, tilsyn og udvikling.

  • Tværgående samarbejde og digitalisering.

Som et tværgående element hen over alle fokuspunkter og indsatser gælder, at vi skal have vores interessenter i centrum. Vi skal sikre, at vi er en fagligt stærk og aktiv medspiller i forhold til de parter, vi samarbejder med, ligesom vi i vores arbejde altid skal have borgerne i centrum.

 

Strategiske pejlemærker for 2019

Anklagemyndigheden arbejder i 2019 efter fire overordnede strategiske pejlemærker:

• Én sammenhængende koncern

• Åben og borgerrettet opgaveløsning 

• Kvalitet i sagsbehandlingen

• Effektivitet i straffesagsbehandlingen


Læs Den Centrale Anklagemyndigheds energieffektiviseringstiltag