Vores mål

Vores mål

Vi arbejder for retfærdighed

I anklagemyndigheden arbejder vi hver dag med at skabe retssikkerhed og tryghed og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. Vores kerneopgave er at retsforfølge strafbare forhold, og vi bidrager til, at Danmark er et af verdens førende retssamfund.

Fastlæggelsen af opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i Justitsministeriets koncerns mission og vision og politiets og anklagemyndighedens fælles mission og vision:

Justitsministeriets mission

Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper og virker for at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Justitsministeriets vision

Justitsministeriet skal gennem højt kvalificeret problemløsning og juridisk rådgivning understøtte retsstaten og bidrage til at realisere regeringens mål, samt at målene med lovgivningen nås.

Justitsministeriet skal gennem helhedstænkning, åbenhed og effektivitet sikre høj tillid til myndighederne og et velfungerende retssystem til gavn for borgerne.

Justitsministeriet skal gennem operativ parathed og tværgående samarbejde understøtte samfundets samlede beredskab, robusthed og krisehåndtering.

Politiets og anklagemyndighedens mission

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed.

Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.

Politiets og anklagemyndighedens vision

Vi skaber tryghed.

I samarbejde med det øvrige samfund sikrer politiet og anklagemyndigheden, at Danmark er et trygt og sikkert land.