Delvis berostillelse af sager om anmeldelsespligt til RUT-registret

Delvis berostillelse af sager om anmeldelsespligt til RUT-registret
26. juni 2019

Den 9. januar 2019 blev alle verserende sager om overtrædelse af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret) stillet i bero, hvis den udenlandske tjenesteyder er en selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte og det udførte arbejde vedrører andre sektorer end bygge- og anlægssektoren og sektoren for landbrug, skovbrug og fiskeri.

Den 21. juni 2019 blev alle de resterende sager om overtrædelse af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret) stillet i bero på baggrund af en dom afsagt i Vestre Landsret den 15. maj 2019, hvor en virksomhed blev frifundet for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT-registret. Landsretten anførte i sin begrundelse bl.a., at den almindelige offentlige adgang til oplysninger om stedet for levering af tjenesteydelsen går udover, hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet med registeret. Landsretten fandt herefter, at dagældende udstationeringslovs § 7 a, stk. 1, nr. 3, sammenholdt med § 7 c, stk. 1, går videre end nødvendigt og dermed er i strid med artikel 56 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). Rigsadvokaten har ansøgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

Den 24. juni 2019 udstedte Erhvervsstyrelsen bekendtgørelse nr. 627 om Register for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT-registret). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 25. juni 2019.  Oplysninger om stedet for levering af tjenesteydelser er herefter ikke længere en del af de oplysninger, der er offentligt tilgængelige.

På den baggrund har Rigsadvokaten i dag besluttet, at sager om overtrædelse af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret), hvor gerningstidspunktet er den 25. juni 2019 eller senere ikke længere er omfattet af berostillelsen af 21. juni 2019. Sager med en gerningsdato forud for den 25. juni 2019 er fortsat berostillet, indtil retstilstanden for disse sager er endeligt afklaret.

For så vidt angår sager om overtrædelse af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret), når den udenlandske tjenesteyder er en selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte, og det udførte arbejde vedrører andre sektorer end bygge- og anlægssektoren og sektoren for landbrug, skovbrug og fiskeri bemærkes det, at disse forsat berostillet uanset gerningstidspunkt, indtil retstilstanden for sagerne er endeligt afklaret, jf. berostillelsen af 9. januar 2019.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til specialanklager Tina Sandager.