Flere straffes for hvidvask

Flere straffes for hvidvask

15. november 2023

Antallet af fældende afgørelser for hvidvask stiger. Både afgørelser om simpel hvidvask og grov hvidvask har ført til flere domme. Udviklingen bliver beskrevet i Hvidvasksekretariatets nye temarapport ”Afgørelser om hvidvask i tal.

I 2022 er der sket en stor stigning sammenlignet med 2018 i antallet af fældende afgørelser for overtrædelse af straffelovens § 290 a om hvidvask. I 2018 var der én fældende afgørelse for overtrædelse af straffelovens § 290 a. I 2022 var antallet steget til 2.716 fældende afgørelser.

Fældende afgørelser om simpel hvidvask (straffelovens § 290 a, stk. 1) afgøres oftest med en betinget fængselsdom eller betinget fængselsdom og bøde, mens fældende afgørelser om grov hvidvask (straffelovens § 290 a, stk. 2) oftest afgøres med en ubetinget fængselsdom.

I tillæg til de fældende afgørelser kan retten idømme en bøde i sager om overtrædelse af straffelovens § 290 a. Bødestørrelserne varierer og spænder fra 300 kroner til godt 128,5 millioner kroner.

Temarapporten behandler også afgørelser efter hvidvaskloven, hvor der med 58 afgørelser var færrest i 2021, mens der var flest i 2020 med 108 afgørelser. Bøder står for langt størstedelen af afgørelserne og skyldes, at virksomhederne og personerne, der er omfattet af loven, ikke har tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller til effektiv forebyggelse og begrænsning af hvidvask.

I perioden 2018-2022 er der samlet set udstedt 408 bøder, hvilket svarer til godt 80 bøder i gennemsnit per år. Der er udstedt bøder for godt 3.530.000.000 kroner (3,53 milliarder kroner) for overtrædelse af hvidvaskloven. Heraf udgør bøden til Danske Bank 3,5 milliarder kroner.

Bødestørrelserne er for godt 80 pct. af tilfældene (332 bøder i alt) på mellem 1.000 kroner og lige under 50.000 kroner. 
 
Læs hele temarapporten her
 

FAKTABOKS: Straffelovens § 290 a
 
Stk. 1 (simpel hvidvask): For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.
 
Stk. 2 (grov hvidvask): Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.