Forvaring - en tidsubestemt straf

Forvaring - en tidsubestemt straf

26. juni 2024
Af Anette Pedersen

Hvornår bliver man løsladt, når man er idømt en forvaringsdom? Det spørgsmål bliver vi ofte stillet. Og svaret er, at det kan vi ikke svare på. Det er nemlig ikke muligt at trække data på den gennemsnitlige anbringelsestid for forvaringsdømte.

Forvaring er en tidsubestemt foranstaltning, som domstolene tager i brug over for personer, der anses for at være særligt farlige. Man kan idømmes forvaring, hvis man findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, meget grove trusler, brandstiftelse, voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse eller forsøg herpå, og hvis domstolene vurderer, at tiltalte er til fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

Reglerne for forvaring er beskrevet i straffelovens § 70 til 72, og heraf fremgår det, at den tidsubestemte straf ikke må vare længere end nødvendigt. Hvis man er idømt forvaring for en forbrydelse, som kan give livstid, kan man som udgangspunkt ifølge straffuldbyrdelseslovens § 49 a ikke opnå tilladelse til udgang før efter 10 år.

Når det ikke er muligt at beregne en gennemsnitlig afsoningstid for forvaringsdømte, så skyldes det, at det er sjældent, at der sker en endelig ophævelse af forvaringsdomme. Siden 2017, hvor det nuværende register blev taget i brug, er det sket to gange. Den ene person, der fik endeligt ophævet sin forvaringsdom, havde været anbragt i forvaring i 26 år, 11 måneder og seks dage. Den anden person havde været anbragt i 16 år, tre måneder og 17 dage.

Endelig ophævelse af forvaring kan ske efter, at den forvaringsdømte gennem en længere periode problemfrit har gennemført både ledsagede og uledsagede udgange. Herefter kan den forvaringsdømte prøveudskrives inden en evt. endelig ophævelse af forvaringsdommen. Når myndighederne vurderer, at det ikke længere er nødvendigt for personen at være anbragt for at forebygge yderligere kriminalitet, indbringes sagen for retten. Det er domstolene, der i sidste ende afgør om der kan ske prøveudskrivning og eventuelt efterfølgende endelig ophævelse af forvaring.

En gennemgang af dommene gennemført i oktober 2023 viser, at 21 personer med en forvaringsdom er blevet prøveudskrevet siden 2017. På tidspunktet for prøveudskrivningens start havde de været anbragt i gennemsnit 15 år, to måneder og syv dage. Fire af de prøveudskrevne personer er genindsat i forvaring og en af disse er prøveudskrevet på ny. Prøveudskrivningsperiodens længde er ikke tidsbestemt.

Cirka 100 personer er aktuelt anbragt i forvaring. Gennemsnitsafsoningstiden ændrer sig derfor hver gang en person idømmes den tidsubestemte straf.