Hvidvasksekretariatet: Tæt og bredt samarbejde som værn mod svindel

Hvidvasksekretariatet: Tæt og bredt samarbejde som værn mod svindel

26. april 2022

En ny årsrapport for 2021 fra Hvidvasksekretariatet afspejler igen et travlt år. Det blev til mere end 70.000 underretninger, som er fire gange så mange i forhold til antallet af underretninger i 2016, men et lille fald sammenholdt med modtagne underretninger i 2020. Heraf modtog Hvidvasksekretariatet 5.000 underretninger relateret til mistanke om svindel med COVID-kompensationsordningerne. Et tæt samarbejde på tværs af myndigheder og private aktører har været med til at dæmme op for svindlen, viser årsrapporten. Kvaliteten i underretninger er afgørende.

Indsatsen mod hvidvask i Danmark er over en årrække blevet styrket. Lovgivningen er blevet strammet, og flere brancher er omfattet af hvidvaskloven og dermed pligten til at underrette.

Det kan være med til at forklare den støt stigende kurve i antallet af underretninger hos Hvidvasksekretariatet, der er vokset kraftigt siden 2016.

For 2021 opleves der dog for første gang på årsbasis et mindre fald i antallet af underretninger.

”Vi har gennem de seneste år haft et skærpet fokus på vigtigheden af de informationer, de underretningspligtige videregiver til os, og hvad de skal kigge efter, hvis de har en mistanke. Underretningerne er helt essentielle for, at vi kan få dæmmet op for hvidvask og terrorfinansiering, og her er kvaliteten i underretningerne afgørende og ikke kvantiteten i sig selv,” fortæller Jørgen Andersen, der er chef for Hvidvasksekretariatet.

Et andet tiltag, som Hvidvasksekretariatet igangsatte i 2021 for at gøre det nemmere for de underretningspligtige at tilrettelægge deres indsats mod hvidvask, var udviklingen af en ny national risikovurdering for hvidvask (NRV). Udarbejdelsen af risikovurderingen er et omfattende analytisk produkt og er blevet til i et tæt samarbejde med brancheorganisationerne for de underretningspligtige og øvrige myndigheder.

Myndighedssamarbejde mod svindel ved COVID-kompensation har givet pote

I 2020 indledte Hvidvasksekretariatet, SØIK (nu NSK), Erhvervsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og Skattestyrelsen et tæt samarbejde med de underretningspligtige banker og revisorer med henblik på at dæmme op for misbrug af COVID-kompensationsordninger.  

Samarbejdet har vist sig at være et særdeles effektivt værn mod svindlen med hjælpepakkerne. Arbejdet har allerede ført til en lang række straffesager og administrative afgørelser mod borgere og virksomheder, der misbrugte ordningerne, og Hvidvasksekretariatet forventer, at der i forbindelse med efterkontrollen med kompensationsordningerne vil følge flere sager. Det er den høje kvalitet i underretningerne fra banker og revisorer, der udgør et solidt fundament for myndighedernes kontrol.

”I 2021 har vi igen oplevet, at kriminelle aktører har været fristet til at svindle med kompensationsordningerne. Gennem et tæt og koordineret myndighedssamarbejde har vi effektivt og koordineret kunne forebygge, identificere og modvirke svindlen. Det kan derfor også blive interessant at tænke samarbejdsmodellen ind i andre henseender i fremtiden, da den har været et afgørende og effektivt værn mod svindel med hjælpepakkerne,” siger Jørgen Andersen.  

I 2021 modtog, behandlede og videresendte Hvidvasksekretariatet flere end 5000 underretninger relateret til hjælpepakkerne til de involverede myndigheder om mulig mistanke om svindel med kompensationsordninger. Cirka 2.700 af disse blev videreformidlet til rette myndighed, fx Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsen, der har til opgave at vurdere, om der kunne være foretaget svindel med kompensationsordningerne.

Du kan læse Hvidvasksekretariatets årsrapport 2021 her

Fakta om Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet beskæftiger cirka 40 medarbejdere og var tidligere placeret i SØIK under Rigsadvokaten. Med oprettelse af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er enheden rykket over i politiet per 1. januar 2022. Hvidvasksekretariatet er fortsat en operationelt uafhængig og selvstændigt virkende enhed.

Hvidvasksekretariatet, der har sit juridiske ophæng i blandt andet hvidvasklovens § 29, arbejder ikke med konkret efterforskning, men derimod med underretninger. Underretninger kan komme fra flere forskellige steder, blandt andet fra pengeinstitutterne. Herfra kvalificerer og analyserer Hvidvasksekretariatet underretningerne, som herefter videregives til relevante myndigheder.

Hvidvasksekretariatet bruger endvidere underretningerne til at monitorere det generelle, samlede underretningsbillede, ligesom sekretariatet har mulighed for af egen drift eller på anmodning fra politikredsene eller NSK at udarbejde måludpegningsoplæg til brug for en igangværende efterforskning.   

Pressekontakt
NSK pressetelefon: 40 15 01 47 
Mail: NSK-presse@politi.dk