Landsretsdom om corona-demonstration kommer ikke for Højesteret

Landsretsdom om corona-demonstration kommer ikke for Højesteret

11. juni 2021
Af Jens Fuglsang Edelholt

Anklagemyndigheden vil ikke forsøge at indbringe en dom mod en 31-årig kvinde fra Østre Landsret for Højesteret. I de resterende sager om corona-demonstrationer vil anklagemyndigheden frafalde påstanden om, at den særlige corona-paragraf §81 d om strafforhøjelse skal bruges, når sagerne skal behandles i landsretten. 

Østre Landsrets dom, der slår fast, at den særlige coronaparagraf om strafforhøjelse - straffelovens §81 d - ikke kan anvendes i en sag mod en 31-årig kvinde, der deltog i uroligheder i forbindelse med en Men In Black-demonstration i København, bliver ikke forsøgt indbragt for Højesteret af anklagemyndigheden. Dermed er dommen fra Østre Landsret den 9. juni 2021 endelig.

Det oplyser rigsadvokat Jan Reckendorff, efter at anklagemyndigheden har vurderet sagen.

»Landsretten har nu i to domme – i modsætning til byretten – fastslået, at §81 d ikke kan anvendes alene, fordi der begås strafbare forhold i forbindelse med en demonstration, der handler om modstanden mod corona-restriktioner. Der er dermed etableret en klar retstilstand på området, og derfor vurderer anklagemyndigheden ikke, at der er behov for at forsøge sagen indbragt for Højesteret. Det betyder, at der fremadrettet ikke vil blive rejst tiltale mod andre efter §81 d for deres rolle i forbindelse med de demonstrationer, der har været mod corona-restriktionerne« siger Jan Reckendorff.

Sagen tager udgangspunkt i en demonstration mod corona-restriktionerne den 9. januar i år. I forbindelse med demonstrationen blev der blandt andet kastet sten, dåser og kanonslag mod politiet.

Københavns Byret idømte i marts den 31-årige kvinde to års fængsel, fordi byretten vurderede, at §81 d kunne anvendes, og at straffen dermed skulle forhøjes. Den 9. juni kom Østre Landsret frem til, at §81 d ikke kunne anvendes, og den 31-årige kvinde fik nedsat straffen.

Afgørelsen i den sag følger Østre Landsrets dom fra 19. maj, hvor sagen udsprang fra samme demonstration, og hvor landsretten ligeledes vurderede, at §81 d ikke kunne anvendes.

Der er i alt faldet dom i 11 sager ved Københavns Byret i forlængelse af demonstrationen den 9. januar. I otte af sagerne er §81 d blevet anvendt.

De otte sager er alle anket til landsretten, og Østre Landsret har altså nu behandlet to af sagerne.

På baggrund af de to domme fra Østre Landsret, vil anklagemyndigheden frafalde påstanden om, at den særlige corona-paragraf §81 d skal anvendes, når de øvrige sager skal behandles i landsretten. 

»Statsadvokaten i København vil nu vurdere alle de sager, hvor §81 d er blevet anvendt af Københavns Byret. En af de dømte i disse sager er nu løsladt, og anklagemyndigheden vil i alle sagerne frafalde påstanden om strafskærpelse efter § 81 d, når sagerne skal behandles ved landsretten« siger Jan Reckendorff.


Straffelovens § 81 d:  

Den straf, der er foreskrevet i denne lovs §§ 119-122, 133-134 b, 135, 144, 161 og 163, § 172, jf. § 171, stk. 1, § 189, § 247, stk. 2, § 263, stk. 1 og stk. 3, jf. stk. 1, § 263 a, § 285, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a, 280, 281, 282 og 283, § 286, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a, 280, 281, 282 og 283, § 287, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a, 280, 281, 282 og 283, samt §§ 288-290, 290 a og 293, § 299, stk. 2, og §§ 300 a, 301 og 303, kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.

Stk. 2 Har en af de i stk. 1 nævnte lovovertrædelser fundet sted under sådanne omstændigheder, at der uberettiget er opnået eller søgt opnået lån, kredit, støtte, tilskud eller lignende kompensation fra hjælpepakker til imødegåelse af skadevirkninger ved covid-19-epidemien, kan straffen forhøjes således, at den bliver fire gange så høj.

Stk. 3 Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelser omfattet af stk. 2 skal der lægges vægt på den opnåede eller tilsigtede vinding.

Stk. 4 Ved fastsættelse af straf for lovovertrædelser, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.

 

For pressehenvendelser kontakt anklagemyndighedens pressetelefon på 72689008.