Ny plan for anklagemyndighedens tilsyn med straffesagsbehandlingen træder i kraft

Ny plan for anklagemyndighedens tilsyn med straffesagsbehandlingen træder i kraft
29. januar 2019

Rigsadvokaten har lanceret en ny tilsynsplan, som fremadrettet sætter retningen for tilsynet med politiets og anklagemyndighedens behandling af straffesager. Tilsynsplanen skal skærpe fokus på tidlig identifikation af risici og en dynamisk tilpasning til virkeligheden.

Anklagemyndigheden skal gennem sit tilsyn med straffesagsbehandlingen sikre, at straffesagsbehandlingen hos politiet og anklagemyndigheden er fagligt korrekt og ensartet, at afgørelser og beslutninger træffes på et objektivt og sagligt grundlag, og at enhver sag behandles så grundigt og hurtigt som muligt i lyset af sagens omfang, karakter og grovhed.

Vi skal sætte ind dér, hvor der er størst behov for det
Der er i de seneste år blevet arbejdet på at forny anklagemyndighedens tilsynsmodel. Et centralt element i modellen er den nye tilsynsplan, som fremadrettet skal danne rammen om anklagemyndighedens tilsynsarbejde.

Rigsadvokat Jan Reckendorff siger om den nye tilsynsmodel:

»Vi skal være proaktive i tilsynsarbejdet. Vi skal tidligt identificere og tage hånd om de udfordringer, der er, og tilrettelægge vores tilsyn, så vi sætter ind dér, hvor der er størst behov for det. Samtidig skal der være bedre sammenhæng mellem resultaterne af tilsynet og de fremadrettede udviklingstiltag, som vi iværksætter.
Det handler i bund og grund om at styrke måden, vi løser vores vigtigste opgave på – hele tiden at arbejde for, at Danmark også i morgen er et trygt og retfærdigt samfund«.

Løbende tilpasning til risikobilledet og virkeligheden
Tilsynsplanen indeholder de temaer og generelle tilsynsområder, som aktuelt indgår i tilsynet.

Det er et afgørende fokuspunkt for den nye tilsynsplan, at den er dynamisk og kan justeres løbende, så den kan tilpasses det aktuelle risikobillede og virkeligheden. Nye tilsynsområder og aktiviteter kan inddrages ud fra en vurdering af risiko og væsentlighed. Samtidig vil temaer og generelle tilsynsområder løbende udgå af planen, når de er gennemført eller ikke længere er aktuelle.

Du kan læse den nye tilsynsplan her.

Tilsynsplanen indgår i en ny tilsynsmodel
Tilsynsplanen indgår som element i en ny tilsynsmodel for anklagemyndigheden, og flere andre elementer i anklagemyndighedens nye tilsynsmodel vil blive rullet ud i den kommende tid.

Et af de nye tiltag, der allerede er iværksat, er, at hver enkelt politikreds skal lave en lokal tilsynsplan for politikredsens egen løbende kvalitets- og legalitetskontrol. Den lokale tilsynsplan skal gøre den enkelte politikreds i stand til at identificere og følge op på lokale risici og udfordringer.

Du vil i den kommende tid kunne læse mere om den nye tilsynsmodel på www.anklagemyndigheden.dk/da/tilsyn