Opsamling på fokusområde: samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

Opsamling på fokusområde: samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

16. marts 2023

Anklagemyndigheden har de seneste to år fulgt den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse som et anklagerfagligt fokusområde i retspraksis. Den gennemgåede retspraksis viser, at loven er blevet anvendt som forudsat, lyder konklusionen.

Den 1. januar 2021 trådte den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse i straffelovens § 216 i kraft. Ændringen indebar en udvidelse af det strafbare område, således at samleje med en person, som ikke samtykker, er voldtægt.

Hos Rigsadvokaten og statsadvokaterne har man fulgt nøje med i anvendelsen af den nye bestemmelse.

”Vi har i løbet af de seneste to år set domfældelser i sager, hvor offeret har forholdt sig passivt under det seksuelle overgreb, og som ligger inden for det nykriminaliserede område, hvor udgangspunktet for strafniveauet er et år og to måneder. Vi har også set sager, hvor retten lægger til grund, at den tiltalte ikke havde indset, at der ikke var samtykke, og hvor der derfor er sket frifindelse i overensstemmelse med de almindelige beviskrav i straffesager. Vores gennemgang af retspraksis viser altså, at loven er blevet anvendt som forudsat,” fortæller vicestatsadvokat Jessika Auken, Rigsadvokaten.

Rigsadvokaten og statsadvokaterne har fulgt området tæt som et såkaldt anklagerfagligt fokusområde. Fokusområderne udpeges for at bidrage til at afklare forskellige spørgsmål gennem retspraksis – for eksempel fortolkningen af en ny bestemmelse eller afklaring af strafniveauet.

”Derfor var det helt oplagt at følge sager om voldtægt omfattet af nykriminaliseringen som et anklagerfagligt fokusområde. Et særligt fokus i anklagemyndigheden på disse sager bidrager også til, at vi løbende og til brug for straffesagsbehandlingen kan give anklagerne en række domme i hånden, som belyser, hvordan samtykkebegrebet skal forstås i praksis,” forklarer Jessika Auken.

Arbejdet med fokusområdet har givet en tilstrækkelig afklaring af bestemmelsens anvendelsesområde, rækkevidde og strafniveau til, at fokusområdet kunne afsluttes ved udgangen af 2022. De vigtigste konklusioner er samlet i en opsamling, som netop er offentliggjort.

Læs mere om opsamlingen på det anklagerfaglige fokusområde her.


Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 

  • Anklagemyndigheden udpeger hvert år en række anklagerfaglige fokusområder i retspraksis.
  • Fokusområderne har til formål at bidrage til gennem retspraksis at få afklaret forskellige spørgsmål i relation til straffesagerne, f.eks. om fortolkningen af en ny bestemmelse eller fastlæggelse af strafniveauet. 
  • Sager om voldtægt omfattet af nykriminaliseringen blev fra ikrafttrædelsen af den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse udpeget som et anklagerfagligt fokusområde med henblik på at afklare anvendelsesområdet og rækkevidden af den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse i retspraksis samt afklare strafniveauet i sagerne.
  • Fokusområderne følges særligt nøje i anklagemyndigheden – blandt andet ved, at politikredsene forelægger sagerne for statsadvokaten, f.eks. ved tiltalerejsning eller efter dom i byretten. Retspraksis offentliggøres løbende i Anklagemyndighedens Vidensbase. 
  • Læs mere om de anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 2023 her.