Skærpet straf for udnyttelse af covid-19-hjælpepakker

Skærpet straf for udnyttelse af covid-19-hjælpepakker

31. august 2023

Anklagemyndigheden har siden april 2020 fulgt sager om strafskærpelse for udnyttelse af covid-19-hjælpepakker som et anklagerfagligt fokusområde i retspraksis. Rigsadvokatens vurdering er, at straffene udmåles i overensstemmelse med intentionerne bag strafskærpelsen.

Under covid-19-epidemien vedtog Folketinget i april 2020 straffelovens § 81 d, som gjorde det muligt at skærpe straffen for kriminalitet, der er begået med baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark, blandt andet ved udnyttelse af økonomiske hjælpepakker. Rigsadvokaten har siden paragraffen blev taget i brug fulgt området som et såkaldt anklagerfagligt fokusområde. Formålet med fokusområdet var at følge anvendelsen af strafskærpelsesbestemmelsen tæt.   

En lovændring i 2022 lempede udgangspunktet for strafskærpelsen i sager om udnyttelse af økonomiske hjælpepakker, så fængselsstraffen nu kan forhøjes med indtil det dobbelte, og ikke – som hidtil forudsat – med indtil det firedobbelte, mens der som udgangspunkt fortsat udmåles tillægsbøder fire gange højere end normalbøden. 

Rigsadvokaten har med udgangspunkt i en række domme, som er afgjort efter lovændringen, konkluderet, at straffene udmåles i overensstemmelse med intentionerne bag lovændringen, og at fokusområdet er tilstrækkeligt afklaret. Rigsadvokaten og statsadvokaterne har derfor besluttet at afslutte området som et anklagerfagligt fokusområde pr. 1. juli 2023.   

De vigtigste konklusioner er samlet i en opsamling, som kan læses her.

 

 

Fakta: Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 

•    Anklagemyndigheden udpeger hvert år en række anklagerfaglige fokusområder i retspraksis.

•    Fokusområderne har til formål at bidrage til gennem retspraksis at få afklaret forskellige spørgsmål i relation til    straffesagerne, f.eks. om fortolkningen af en ny bestemmelse eller fastlæggelse af strafniveauet. 

•    Sager om udnyttelse af covid-19-hjælpepakker har været fulgt som et anklagerfagligt fokusområde siden april 2020, hvor strafskærpelsesbestemmelsen trådte i kraft. En lovændring i 2022 ændrede udgangspunktet for skærpelse af fængselsstraffene i sagerne. Området har været et anklagerfagligt fokusområde med det formål at følge anvendelsen af strafskærpelsesbestemmelsen tæt, herunder på baggrund af lovændringen i 2022.

•    Fokusområderne følges særligt nøje i anklagemyndigheden – blandt andet ved, at politikredsene forelægger sagerne for statsadvokaten, f.eks. ved tiltalerejsning eller efter dom i byretten. Retspraksis offentliggøres løbende i Anklagemyndighedens Vidensbase. 

Læs mere om de anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 2023 her.