En skærpet indsats skal rette op på sagsbehandlingstiderne for vold, voldtægt og våbenkriminalitet

En skærpet indsats skal rette op på sagsbehandlingstiderne for vold, voldtægt og våbenkriminalitet
10. juli 2018
Af Henrik Madsen

Sagsbehandlingstiden for straffesager vedrørende vold, voldtægter og våbenbesiddelse (VVV-sager) har ikke været god nok i de senere år. De foreløbige tal fra 2018 tyder på, at det nu går langsomt fremad på flere områder.

Det skal gå hurtigere med sagsbehandlingen af vold-, voldtægts- og våbensager. Det fastslår rigsadvokat Jan Reckendorff.

»Vi må være ærlige og sige, at tallene har været utilfredsstillende gennem flere år. Det beklager vi på vegne af politiet og anklagemyndigheden, og vi arbejder hårdt og målrettet for at rette op på den negative udvikling hurtigst muligt. Borgerne skal kunne have tillid til, at vi sikrer retssikkerheden ved at få disse alvorlige sager hurtigst muligt for domstolene,« siger Jan Reckendorff, rigsadvokat.

Fremgang for to ud af tre områder
Jens Røn, statsadvokat hos Rigsadvokaten, fortæller, at de seneste tal fra første halvdel af 2018 viser, at det langsomt går den rigtige vej for vold- og voldtægtssagers sagsbehandling, hvorimod våbensagerne stadig halter bagefter.

Et samlet tal for sagsbehandlingen af VVV-sager viser, at landets 12 politikredse ud af i alt 5940 sager i 2017 nåede at behandle 53 procent inden for de givne tidsfrister. De foreløbige tal for første halvdel af 2018 viser, at 63 procent af sagerne er nået inden for fristen, hvilket altså er en positiv udvikling. Målsætningen for alle tre typer af sager er dog, at minimum 75 procent skal være behandlet inden for nogle forskellige tidsfrister.

»Det er endnu foreløbige tal for 2018, men jeg håber på, at vi er ved at vende skuden gennem en fokuseret indsats og iværksættelse af en række konkrete initiativer. Det skulle i sidste ende gerne føre til, at vi ser en markant forbedring på dette område,« siger statsadvokat Jens Røn.

Mens sagsbehandlingstiden er gået frem for både vold- og voldtægtsager foreløbigt i 2018, så halter sagsbehandlingen af våbensager efter: Her er kun 41 procent af sagerne løst inden for tidsfristen i de to første kvartaler i år. For hele 2017 var tallet 35 procent, og der er derfor et stykke op til målet på 75 procent, som skal nås inden for tidsfristen.

Lederne skal i spil
I 2017 indskærpede Rigspolitiet og Rigsadvokaten over for politikredsene og de regionale statsadvokater, at der skal være stort fokus på sagsbehandlingstiderne i VVV-sagerne (vold, voldtægt og våbenbesiddelse). Derudover er der iværksat blandt andre følgende initiativer: Optimering af berammelse og forkyndelse af straffesager, udvidelse af muligheden for at anvende udeblivelsesdomme og digitalisering af myndighedernes - i straffesagskæden - kommunikation med hinanden og med borgerne.

»Udover de allerede iværksatte initiativer, der skal føre til en kortere sagsbehandlingstid, har vi arbejdet på at styrke ledernes opmærksomhed og fokus på at få forbedret sagsbehandlingstiden inden for VVV-sagerne,« siger Jens Røn.

Konkrete tiltag i 2018
I forlængelse heraf har Rigspolitiet og Rigsadvokaten blandt andet introduceret følgende tiltag i første halvdel af 2018 for at skærpe det ledelsesmæssige fokus og opmærksomheden på den fremtidige målopfyldelse:

• Rigspolitiet og Rigsadvokaten vil hver fjortende dag følge op på status i forhold til politikredsenes målopfyldelse i sager om vold, voldtægt og våben.
• Rigspolitiet, Rigsadvokaten og de regionale statsadvokater vil en gang om måneden afholde møder med de politikredse, der har de største udfordringer i forhold til målopfyldelsen.
• Der iværksættes en midlertidig indberetningsordning vedrørende voldtægtssager, der indebærer, at politikredsene – hver gang en frist overskrides – straks skal indsende en kort redegørelse for baggrunden for fristoverskridelsen, samt hvilke initiativer fristoverskridelsen giver anledning til, til den regionale statsadvokat.

Rigspolitiet og Rigsadvokaten sætter samtidig fokus på de politikredse, der har en høj målopfyldelse, med henblik på at udlede og dele læringspunkter med alle politikredse.
 

Baggrund:
- Der er sat særligt fokus på en forbedret målopfyldelse i forhold til de politisk fastsatte frister for VVV-sager i Justitsministeriets mål- og resultatplaner for 2018 med henholdsvis politiet og anklagemyndigheden (samt Kriminalforsorgen).
- Af mål- og resultatplanerne fremgår det, at politiet og anklagemyndigheden skal forbedre målopfyldelsen i VVV-sager, så minimum 75 procent af sagerne håndteres inden for fristerne.
- Justitsministeren lancerede i januar 2018 udspillet ”Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel”.
- Udspillet indebærer blandt andet, at en sigtet fra 1. juli 2018 kun kan vælge en forsvarer med tid i kalenderen, og der fastsættes særligt skærpede regler for forsvarervalg i VVV-sager samt en række andre ændringer, der skal sikre, at valget af forsvarer ikke medvirker til at forsinke VVV-sagers sagsbehandlingstider.

Dokumenter:
Sagsbehandlingstider for vvv-sager, 1. kvartal 2018
Sagsbehandlingstider for vvv-sager, 1. april - 27. juni 2018

Tallene kan også findes i anklagemyndighedens statistik-afsnit

Pressehenvendelser kan ske til presse- og kommunikationsrådgiver Henrik Madsen på pressetelefon 72 68 90 08 eller mail: presse(at)ankl.dk