Statistik

Statistik

Anklagemyndigheden har en målsætning om at levere hurtig og effektiv strafforfølgning af høj kvalitet, og vi arbejder målrettet for at effektivisere vores sagsgange.

Nøgletal - anklagemyndigheden

Anklagemyndigheden opgør produktiviteten som lønomkostninger per standardsag. En standardsag er et udtryk for en gennemsnitlig sag, hvor der korrigeres for, at alle typer af sager ikke er lige ressourcekrævende. Til at opgøre antallet af standardsager anvender anklagemyndigheden en sagsvægtsmodel, som tildeler sagerne en vægt baseret på en kombination af lønomkostningerne og antal sager inden for hvert sagsområde.

I 2016 er der implementeret en ny sagsvægtsmodel samt et ændret datagrundlag fra og med 2015. Den nye sagsvægtsmodel er anvendt på hele den angivne periode, men der er et mindre databrud i opgørelsen af den vægtede sagsproduktion fra 2014 til 2015, som indebærer, at den vægtede sagsproduktion i 2014 er korrigeret for forskellen mellem ny og gammel datamodel i 2015. Korrektionen i forhold 2014 er derfor behæftet med en mindre usikkerhed. Opgørelsen kan på grund af databruddet og implementering af ny sagsvægtsmodel ikke sammenlignes med opgørelsen i årsrapporten for 2015.

Anklagemyndighedens produktivitet

Note:

I 2018 var det målet, at anklagemyndighedens produktivitet skulle forbedres med 6 pct. i forhold til 2015. Som det fremgår af ovenstående, forbedrede anklagemyndigheden i politikredsene produktiviteten ved et fald i den gennemsnitlige pris pr. standardsag på 14,2 pct. (målt som totalt lønsumsforbrug pr. vægtet standardsag reguleret for generelle pris- og lønstigninger), hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Det skal bemærkes, at produktionen er korrigeret for enkelte sager med ekstraordinært mange forhold, herunder bl.a. sager om overtrædelse af meldepligt (udlændingesager).

 

Anklagemyndigheden opgør sin produktion i standardsager. Alle sager tildeles en vægt ud fra en sagsvægtsmodel baseret på en kombination af lønomkostningerne og antal sager inden for hvert sagsområde. Fra 2015 til 2018 er produktion steget med 18 pct.

Vægtet produktion i alt

Sager inden for straffelovsområdet er blandt de mest alvorlige. Fra 2015 til 2016 har der været en stigning i antal rejste tiltaler inden for straffelovssager. Dette skyldes, at der i årene 2014-16 er rejst tiltaler i en række større sager med flere strafbare forhold sammenlignet med tidligere. Antallet af rejste tiltaler faldt i 2017, hvilket primært skyldes færre rejste tiltaler inden for økonomisk kriminalitet, og er atter stigende i 2018.  Domfældelsesprocenten har været stort set konstant i perioden.

Antal rejste tiltaler inden for straffelovsområdet

 

Antal rejste tiltaler fordelt på sagsområder ekskl. færdsel


Note: 

Anklagemyndigheden opgør sagsproduktion, antal tiltaler mv. ud fra antallet af strafbare forhold, hvor der er taget stilling til tiltalespørgsmålet/rejst tiltale. En straffesag mod en person kan omfatte mange strafbare forhold, i enkeltstående tilfælde mange hundrede eller mere end tusind (oftest ensartede) strafbare forhold. Enkelte sager kan derved påvirke nogle opgørelser betydeligt.

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - oktober 2019

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - november 2019 

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - december 2019 

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - januar 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - februar 2020 

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - marts 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - april 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - maj 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - juni 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - juli 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - august 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - september 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - oktober 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - november 2020

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden - december 2020

Øvrigt

Rigsadvokaten og Rigspolitiet udgiver årligt et overblik over klager over politiets dispositioner.
Overblikket skal sikre gennemsigtighed og en løbende og systematisk opfølgning på borgernes klager over politiet.

Læs overblikket for 2020.
Læs overblikket for 2019.
Læs overblikket for 2018.