Statistik

Statistik
Statistik og nøgletal for Anklagemyndigheden

Anklagemyndigheden har en målsætning om at levere hurtig og effektiv strafforfølgning af høj kvalitet, og vi arbejder målrettet for at effektivisere vores sagsgange.

Nøgletal - anklagemyndigheden

Anklagemyndigheden opgør produktiviteten som lønomkostninger per standardsag. En standardsag er et udtryk for en gennemsnitlig sag, hvor der korrigeres for, at alle typer af sager ikke er lige ressourcekrævende. Til at opgøre antallet af standardsager anvender anklagemyndigheden en sagsvægtsmodel, som tildeler sagerne en vægt baseret på en kombination af lønomkostningerne og antal sager inden for hvert sagsområde.
I 2016 er der implementeret en ny sagsvægtsmodel samt et ændret datagrundlag fra og med 2015.

Anklagemyndighedens produktivitet

Note:

I 2017 var det målet, at anklagemyndighedens produktivitet skulle forbedres med 4 pct. i forhold til 2015. Som det fremgår af ovenstående, forbedrede anklagemyndigheden i politikredsene produktiviteten ved et fald i den gennemsnitlige pris pr. standardsag på 7,8 pct. (målt som totalt lønsumsforbrug pr. vægtet standardsag), hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Det skal bemærkes, at produktionen er korrigeret for enkelte sager med ekstraordinært mange forhold, herunder bl.a. sager om overtrædelse af meldepligt (udlændingesager).
 

Anklagemyndigheden opgør sin produktion i standardsager. Alle sager tildeles en vægt ud fra en sagsvægtsmodel baseret på en kombination af lønomkostningerne og antal sager inden for hvert sagsområde.

Vægtet produktion i alt

Sager inden for straffelovsområdet er blandt de mest alvorlige. Fra 2014 til 2016 har der været en stigning i antal rejste tiltaler inden for straffelovssager. Dette skyldes, at der i årene 2014-16 er rejst tiltaler i en række større sager med flere strafbare forhold sammenlignet med tidligere. Antallet af rejste tiltaler faldt i 2017, hvilket primært skyldes færre rejste tiltaler inden for økonomisk kriminalitet. 

Antal rejste tiltaler inden for straffelovsområdet

 

 

Antal rejste tiltaler i politikredsenes anklagemyndighed

 
Note: 

Anklagemyndigheden opgør sagsproduktion, antal tiltaler mv. ud fra antallet af strafbare forhold, hvor der er taget stilling til tiltalespørgsmålet/rejst tiltale. En straffesag mod en person kan omfatte mange strafbare forhold, i enkeltstående tilfælde mange hundrede eller mere end tusind (oftest ensartede) strafbare forhold. Enkelte sager kan derved påvirke nogle opgørelser betydeligt.